Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


โครงการ/ กิจกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ /  8  กิจกรรม

ที่

โครงการ/ กิจกรรม

กำหนดการ

ดำเนินการ

//

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/ กิจกรรม

หมายเหตุ

1.

โครงการปลูกฝังความรักชาติ

ศาสน์  กษัตริย์

 

นางสาววรัชยา  แย้มเกษร

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

1.1 กิจกรรมก้าวที่กล้าประชาธิปไตย

 

 

นางอุไรวรรณ  ไผทฉันท์

..ผุดพรรณ  ศรีธวัช

นางงามตา  วงค์ภักดี

 

 

1.2 กิจกรรมเทียนธรรมนำทาง

 

 

นางรัชนี       เพ็ชร์เย็น

นางรุ่งอรุณ  ศิระสากร

 

 

1.3 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

       สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์     

       พระบรมราชินีนาถ

 

นางสาววรัชยา  แย้มเกษร

นายสุพัตร์  กิจเจริญ

 

 

 

1.4 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ภูมิพลอดุลยเดช

 

นางกวินนาถ  วังธะพันธุ์

นายสุพัตร์  กิจเจริญ

 

 

2.

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวพรรณอุไร  อุตะเดช

 

ฝ่ายวิชาการ

 

2.1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

      วิชาสังคมและความรู้รอบตัว

 

นางนิชาดา  ทองสุข

นางวรรณวดี  วิริยธรรม

 

 

2.2 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

 

นางลักษมี  เอี่ยมวงค์

นางสาวสุนันทา  เชื่อมสุวรรณ

 

3.

โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวอัญชลี  พุทธรักษา

ฝ่ายวิชาการ

 

3.1 กิจกรรมทำอย่างพ่อ

ตลอดปีการศึกษา

นางวาสนา  ภิรมย์ลาวัณย์

นางสุกัญญา  จีนมาสา

 

 

3.2 กิจกรรมทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

       ประจำวัน

ตลอดปีการศึกษา

นายวัฒนชัย  สุวรรณัง

นางเพ็ญฉวี  สุวรรณัง

นางสาวเพ็ญศรี  ผิวเกลี้ยง

ร่วมกับกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์