ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2565

แนะแนวการศึกษานางสุภัค จันทร์ทองสุข

(แนะแนวการศึกษา)นางสาวธันยพร ทรงเสี่ยงไชย


นางสาววิมลรัตน์ สุจริต


ครูภิญญา ปัทมพรวงษ์


นางสาวปภาภร มะลูลิ่ม


ครูอัมพร ลออวิไล


ครูศศิวิมล กอนแก้ว


ครูปกรณ์ วิริยธรรม


ครูรวิ วิสาขศาสตร์
นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา