แนะแนวการศึกษาครูสุภัค จันทร์ทองสุข

(หัวหน้าแนะแนวการศึกษา)ครูธันยพร ทรงเสี่ยงไชย


ครูวิมลรัตน์ สุจริต


ครูปภาภร มะลูลิ่ม


ครูอรัญญา คำยนต์


ครูศศิวิมล กอนแก้ว


ครูปกรณ์ วิริยธรรม


ครูรวิ วิสาขศาสตร์
นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา