ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งความรู้ 
แหล่งการเรียนรู้

Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีเยี่ยม    

..............................................................................................................................

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เดือนกุมภาพันธ์ / 2562                                                   FEBRUARY / 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ก.พ.62

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

 

 

 

 

 

งานปกครอง

อ.5 ก.พ.62

วันตรุษจีน

6 – 7

ก.พ.62

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

8 ก.พ.62

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานอภิบาลฯ

งานปกครอง

 

12 ก.พ.62

- สอบวิชาคำสอนคริสต์ศาสนา

งานอภิบาลฯ

15 ก.พ.62

- วจนพิธีกรรมโมทนาคุณนักบุญโยเซฟ

- กิจกรรมศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครูด้วยรักกตัญญู

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อย

งานอภิบาลฯ

งานกิจกรรมนักเรียน

งานอภิบาลฯ

15 ก.พ.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งเอกสารที่ห้องปกครองตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบสำรวจระเบียบวินัยของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2561

·       แบบประเมินยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ  บางนา

ภาคเรียนที่ 2 / 2561

·       คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

 

 

 

 

 

 

 

งานปกครอง

20 ก.พ.62

- สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

อ.19 ก.พ.62

วันมาฆบูชา

18 – 20

ก.พ.62

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน  จังหวัดนครปฐม

งานกิจกรรมนักเรียน

22 ก.พ.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 4 / 2561

งานปกครอง

 

 

 

 

 

งานแนะแนว

22-28 ก.พ.62

- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

28 ก.พ.62

- ส่งสมุดระเบียนสะสมคืนห้องแนะแนวเพื่อเตรียมส่งต่อระดับชั้นต่อไป

และส่งแบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ ครั้งที่ 4 / 2561

งานแนะแนว

 

 

ACTIVITIE 2018

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชมน ลอยสรวงสินและนางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก ได้รับรางวัลการประกวด "เฟดเอ๊กซ์/จูเนียร์ อะซีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวถิรดา หลู ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฏและทุนการศึกษา การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

  • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จากโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวักสมุทรปราการ

  • การแข่งขัน ภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 10
    การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมตอนปลาย ด.ญ.พิชชาภรณ์ ชูจิตตกุล ป.5/4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภัคธีมา สิรินนทเศรษฐ์ ป.6/2 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน ระดับประถมศึกษา ทีมนักเรียนตัวแทนชั้น ป.5 15 คน ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปานไพลิน เฉิน G10/2 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ลลิตา มนัสปิยะ ม.3/1 ด.ญ.ฐิตารีย์ ทองคา ม.3/2 ด.ญ.พัทธนันท์ วรรณวิสูตร G8/2 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา ทีมนักเรียนตัวแทนชั้น ม.6และม.4 14 คน ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลสาหรับโรงเรียนที่มีคะแนนรวมในการแข่งขันมากที่สุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานรีไซเคิลชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติในงาน Recycle Week # 8

  • ภาพกิจกรรมคริสตมาสแฟร์ 2018 Family 2018


                               <<<<ประมวลภาพ


ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com