ฝ่ายบุคลากร

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

        มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล 


 • พันธกิจ (Mission)
 • 1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.5)
 • 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (พ.6)
 • 3. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และ ภายในสถานศึกษา (พ.7)

 • เป้าหมาย (Goals)
 • 1. บุคลากรมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.5/ม.7)
 • 2. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล (พ.6/ป.8)
 • 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภายนอก และภายในสถานศึกษา (พ.7/ป.9)

 • ยุทธศาสตร์ (Strategy)
 • 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.5/ป.7/ย.7) (ม.7)
 • 2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (พ.6/ป.8/ย.8) (ม. 8)
 • 3. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และภายในสถานศึกษา (พ.7/ป.9/ย.12) (ม.13)