Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการ / 10  กิจกรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

//

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

1.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวปนัดดา  หมัดสะและ

ฝ่ายวิชาการ

 

1.1 กิจกรรม Quiz Contest

 

นางสาววิไล  ธีระสมบูรณ์

นางสาวศรีกัลยา  ศรีพัชรนุกูล

 

 

1.2 กิจกรรม English Day

 

นางสาวปนัดดา  หมัดสะและ

นางสาววรรัตน์  ธรรมคำสอน

 

 

1.3 กิจกรรม Creative Writing

 

นางอัมพร  ลออวิไล

นางสาวสาธิตา  กวินนิธิปรีดา

 

 

1.4 กิจกรรม  Morning Talk

 

นางสาวนวลจันทร์  เกตุโชติ

 

 

1.5 กิจกรรม Crossword & IQ Word Up

 

นางวัฒนศิริ  บุญมี

นางสุพนิดา  มณีนาค

 

 

1.6 กิจกรรม Spelling Bee

 

นางพยงค์  ธนบัตร

นางดวงมาลย์  จินดารักษ์

 

 

1.7 กิจกรรม Speech  Contest

 

นางสาวพัชราพร  นนทกานันท์

นางสาวฉันทนา  หงส์วนัสรัญญา

 

 

1.8 กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส

 

นางนฤมล  เพียรเวช

 

2

โครงการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวพรทิพย์  เกตุห้าวหาญกุล

ฝ่ายวิชาการ

 

2.1 กิจกรรมเขียนเรียงความภาษาจีน

 

 

นางสาวพรทิพย์  เกตุห้าวหาญกุล

Miss  Yanan   Li

 

 

2.2 กิจกรรมตอบปัญหาภาษาจีน

 

 

นางสาวธนภรณ์  ตันติมาพาณิชย์

Miss  Wenny  Chai