Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


ผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียน เซอร์อัลแบรต์ ไวอาษา
ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เซอร์โรส เดอ แซง เดอนีส์ กิจเจริญ (ปี 2543 - 2545)
ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ (ปี 2546 - 2550)
ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
 

อธิการิณี 


ผู้อำนวยการ


1. เซอร์คลารีสส์ เดอ ลากรัว ศิวะดิตถ์ พ.ศ. 2511
2. เซอร์มอนิค เดอ เยซู ลิมวิบูลย์ พ.ศ. 2517
3. เซอร์อัลแบรต์ ไวอาษา พ.ศ. 2520
4. เซอร์คลารีสส์ เดอ ลากรัว ศิวะดิตถ์ พ.ศ. 2521
5. เซอร์มารี อาเล็กซีส์ มุตธิกุล พ.ศ. 2524
6. เซอร์โรส เดอ ลังฟังค์เยซู เลค พ.ศ. 2527
7. เซอร์อัลฟองส์ วรศิลป์ พ.ศ. 2530
8. เซอร์โปลีน ชูวิรัช พ.ศ. 2536
9. เซอร์โรสเดอนีส์ กิจเจริญ พ.ศ. 2540
10. เซอร์เรจีนา ชมไพศาล พ.ศ. 2546
11. เซอร์ดอมีนิก กิจเจริญ พ.ศ. 2552
12. เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน

1. เซอร์อัลแบรต์ ไวอาษา พ.ศ. 2511
2. เซอร์ฮองรี อ่อนสว่าง พ.ศ. 2521
3. เซอร์แทแรส หมั้นทรัพย์ พ.ศ. 2525
4. เซอร์อันตวน ศิวะบวร พ.ศ. 2528
5. เซอร์อัลฟองส์ วรศิลป์ พ.ศ. 2530
6. เซอร์เรอเน แสงหิรัญ พ.ศ. 2533
7. เซอร์อัลฟองส์ วรศิลป์ พ.ศ. 2534
8. เซอร์โปลีน ชูวิรัช พ.ศ. 2536
9. เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ พ.ศ. 2540
10. เซอร์โยวิตา สกุลทอง พ.ศ. 2545
11. เซอร์เรจีนา ชมไพศาล พ.ศ. 2546
12. เซอร์ดอมีนิก กิจเจริญ พ.ศ. 2552
13. เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน