Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2  โครงการ / 5  กิจกรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

//

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

1

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

ตลอดปีการศึกษา

นางภาณี             คามวัลย์

ฝ่ายวิชาการ

 

1.1 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู

นางภาณี  คามวัลย์

นางนันทา  นารถดิลก

 

 

1.2 กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอย

นางประเทือง  น้อยดัด

นางสาวศรีวิลัย  ประกิตสันธนะ

 

 

1.3 กิจกรรมประกวดการ์ดอวยพร

      จากวัสดุธรรมชาติ

นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน

นางสาวปภาภร  มะลูลิ่ม

 

2

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี

ตลอดปีการศึกษา

นายพันธ์ศักดิ์  นาคเนียม

ฝ่ายวิชาการ

 

2.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน

      ด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวรัศมี  เทพแก้ว

นางสาวมิ่งขวัญ  แก้วประดิษฐ์

นางศิริพร  ร่างสง่า

 

2.2 กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ

      ทางทักษะคอมพิวเตอร์

นายพิศิษฐ์  พัชรจิรบูลย์

นายเฉลิมชัย  สถิตวิภารวงศ์

นางสาวอมลาลักษณ์กรประเสริฐ