ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2565

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูลักษมี เอี่ยมวงค์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ครูประถม
ครูอัญชลี พุทธรักษา

ครูรัชนี เพ็ชร์เย็น

ครูวาสนา ภิรมย์ลาวัณย์


ครูลักษมี เอี่ยมวงค์

 ครูอุไรวรรณ ไผทฉันท์


ครูสุกัญญา จีนมาสา


ครูฉัตรแก้ว จิรัฐสุรางค์


ครูสันติ นงค์สวัสดิ์


ครูชมพูนุช อินทไชย


ครูปาริฉัตร บุตรอุดมครูมัธยม
ครูพรรณอุไร อุตะเดชครูกวินนาถ วังธะพันธุ์


ครูสุพัตร์ กิจเจริญ 


ครูวรัชยา แย้มเกษร 


ครูศิริพร ร่างสง่า


ครูอรวรรณ เปลี่ยนศรี


ครูอัจฉรารัตน์ นรินท์ชัยรังษี


ครูณัชชา ภู่ภักดี 


ครูณธีพัฒน์ ธนกรจิระวัฒน์