สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูลักษมี เอี่ยมวงค์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ระดับ ประถมศึกษา
ครูอัญชลี พุทธรักษา

ครูรัชนี เพ็ชร์เย็น

ครูวาสนา ภิรมย์ลาวัณย์


ครูลักษมี เอี่ยมวงค์

 ครูสุกัญญา จีนมาสา


ครูสันติ นงค์สวัสดิ์


ครูฉัตรแก้ว จิรัฐสุรางค์


ครูชมพูนุช อินทไชย


ครูปาริฉัตร บุตรอุดม


ครูน้ำฝน บัวงามระดับ มัธยมศึกษา
ครูพรรณอุไร อุตะเดชครูกวินนาถ วังธะพันธุ์


ครูสุพัตร์ กิจเจริญ 


ครูวรัชยา แย้มเกษร 


ครูศิริพร ร่างสง่า


ครูอรวรรณ เปลี่ยนศรี


ครูอัจฉรารัตน์ นรินท์ชัยรังษี


ครูณัชชา ภู่ภักดี 


ครูรัมภาภัสร์ กิจรักษา