วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





ครูมิ่งขวัญ กิจติถานนท์

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)






ระดับ ประถมศึกษา




ครูดวงเนตร ช้างชาวนา


ครูลาวัลย์ ชูประเสริฐ


ครูธนพงศ์ แซ่ลิ้ม


ครูกมลธร สิงห์ปุระ




ระดับ มัธยมศึกษา




ครูจุฬารัตน์ หรั่งชะเอม


ครูพิชญาพร รุ่งเรือง 


ครูผอบขวัญ บุญช่วย 


ครูมิ่งขวัญ กิจติถานนท์


ครูวริญญา ทวีโชติ


ครูประสิทธิ์ กาญจนเกตุ 


ครูผกาพรรณ แสงสุวรรณ


ครูศุภวิชญ์ วรวุฒิ


ครูแจนลิตา ศรีวิธรรม


ครูลักษิกา อัญญะพรสุข





เทคโนโลยี




ครูพิศิษฐ์ พัชรจิรบูลย์


ครูรัศมี เทพแก้ว 


ครูปรเมศวร์ เดชพละ