Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


โครงการ/ กิจกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โครงการ  /  8  กิจกรรม

ที่

โครงการ/ กิจกรรม

กำหนดการ

ดำเนินการ

//

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/ กิจกรรม

หมายเหตุ

1.

โครงการสุนทรียศิลป์

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวบงกลด   เรืองทองดี

 

ฝ่ายวิชาการ

 

1.1 กิจกรรม ดนตรีในสวน

ตลอดปีการศึกษา

นายนิทัสน์       พวงผกา

นายกฤตภพ     เข็มทอง

 

 

1.2 กิจกรรมนาฏดุริยางค์สัมพันธ์

ตลอดปีการศึกษา

นางจรัสศรี       ทิมละม่อม

นางวิลาวัณย์    สิทธิแพทย์

นางสาวอาจารีย์   พูนเกษม

 

 

1.3 กิจกรรมประกวดวาดภาพ

       รวมใจภักดิ์ รักแม่

 

นางสาวมนัสนันท์   ตาแก้ว

 

 

1.4 กิจกรรมประกวดวาดภาพ

      พ่อหลวงของปวงชน  ”

 

นางรุ่งทิพย์   วัฒนเวฬุรัตน์

 

 

1.5 กิจกรรมนิทรรศการ  Art  Show

 

นางสาวบงกลด   เรืองทองดี

 

 

 

1.6 กิจกรรมเสริมทักษะทางศิลป์

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวกรองแก้ว   ช่วยบำรุง

 

 

 

1.7 กิจกรรมดุริยางค์ไทยสากล

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวน้ำฝน    ปินตา

นายธวลธรรม    ทองโชติ

 

 

1.8 กิจกรรม  SJB  Band

ตลอดปีการศึกษา

นายติณห์พัฒน์   โชติภัทรภูริเดชา

นายกฤตภพ         เข็มทอง