ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2565

Facebook


ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ครูบงกลด เรืองทองดี

 (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ประถม
ครูมนัสนันท์ ตาแก้ว


ครูจรัสศรี ทิมละม่อม


ครูน้ำฝน ปินตา


ครูอาจารีย์ พูนเกษม


ครูธวลธรรม ทองโชติ


ครูนิทัสน์ พวงผกา


ครูเครือวัลย์ พลทะยาน


ครูจีรัชญาน์ ดวงงามมัธยม
ครูรุ่งทิพย์ วัฒนเวฬุรัตน์


ครูบงกลด เรืองทองดี


ครูกฤตภพ เข็มทอง


ครูติณห์พัตน์ โชติภัทรภูริเดชา


ครูทัสรัตน์ พัฒนประเสริฐ


ครูศศิพร วชิระวัชระ