ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ครูอาจารีย์ พูนเกษม

 (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ระดับ ประถมศึกษา
ครูมนัสนันท์ ตาแก้ว


ครูน้ำฝน ปินตา


ครูธวลธรรม ทองโชติ


ครูอาจารีย์ พูนเกษม


ครูนิทัสน์ พวงผกา


ครูเครือวัลย์ พลทะยาน


ครูจีรัชญาน์ ดวงงาม


ครูพิมภรณ์ พลทองระดับ มัธยมศึกษา
ครูรุ่งทิพย์ วัฒนเวฬุรัตน์


ครูบงกลด เรืองทองดี


ครูกฤตภพ เข็มทอง


ครูติณห์พัตน์ โชติภัทรภูริเดชา


ครูศศิพร วชิระวัชระ


ครูกฤติกร มนต์ขลัง