Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


 • วิสัยทัศน์ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม (Vision)

        แพร่ธรรมนำคำสอนพระคริสต์ ดำเนินชีวิตเป็นคนดีและเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 


 • พันธกิจฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม (Mission)

 1. ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักธรรมของคริสตศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (พ. 1)
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (พ.5)
 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเรียบง่าย รักการทำงาน รักเมตตาและกตัญญูรู้คุณ ตามจิตตารมณ์ของ คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร (พ. 8)  


 • เป้าหมายฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม (Goal)

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักธรรมของคริสตศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (พ.1 ป.1)
 2. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (พ.5 ป.7)
 3. ผู้เรียนมีความเรียบง่าย รักการทำงาน รักเมตตาและกตัญญูรู้คุณ ตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร (พ.8 ป.10)

 • ยุทธศาสตร์ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม (Strategy)

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักธรรมของคริสตศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (พ.1 ป.1 ย.1)
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (พ.5 ป.7 ย.7)
 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเรียบง่าย รักการทำงาน รักเมตตาและกตัญญูรู้คุณ ตามจิตตารมณ์ของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (พ.8 ป.10 ย.13)