Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


โครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการ  /  7  กิจกรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

//

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

1.

โครงการสุขกายสบายจิต

 

นางเรืองโรจน์  ไพรวรรณ

ฝ่ายวิชาการ

 

1.1 กิจกรรม Morning  Exercise

 

นายเจด็จ  กิจแก้ว

นางสมบูรณ์  จำวัน

ตลอดปีการศึกษา

 

 

1.2 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

 

นายสุพจน์  อินแจง

 

 

 

1.3 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส

 

นางสมบูรณ์ จำวัน

 

 

 

1.4 กิจกรรมแข่งขันเต้นเแอโรบิค

      เพื่อสุขภาพ  

 

นางจามีกร  คุ้มประดิษฐ

นายสันติ    นงค์สวัสดิ์

 

 

1.5 กิจกรรมวันเอดส์โลก

 

นายสุพจน์   อินแจง

 

 

 

1.6 กิจกรรมแข่งขันกีฬานอกสถานที่

 

นางสาววรรณกร  ดาวอุดม

ตลอดปีการศึกษา

 

 

1.7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

 

นายสันติ     นงค์สวัสดิ์

นางจามีกร    คุ้มประดิษฐ

ตลอดปีการศึกษา

 

2.

โครงการกีฬาสีภายในประดู่เกมส์

 

 

นางเรืองโรจน์  ไพรวรรณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน