Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


 • พ.ศ. 2519 ได้รับประกาศรับรองวิทยฐานะ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับรองวิทยฐานะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  บางนา

 • พ.ศ. 2524 นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

 1.  เด็กหญิงดลฤดี  สกลเวียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการวาดภาพของชมรมสอนศิลปะญี่ปุ่น “สภาพแวดล้อม” และได้รับทุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 2. เด็กหญิงนารีมาลย์  เจียงประดิษฐ์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันยิมนาสติคส์ในระดับนักเรียนระหว่างประเทศ ในกลุ่มสมาชิกาอเซี่ยนครั้งที่ 1 ประจำปี 2524 และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองยิมนาสติคส์ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

 3. เด็กหญิงพจนา  เทียมตระกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด “วันงานศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 2 จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 • พ.ศ. 2527 รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

            กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2527

 • พ.ศ. 2529  นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจากการแข่งขันระดับชาติ

              เด็กหญิงณัณวรรณ  คุณประภา ชนะเลิศการประกวดการอ่านร้อยแก้วระดับชาติ ครั้งที่ 1

 • พ.ศ. 2533  โรงเรียนได้รับรางวัล

            รางวัลชนะเลิศการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

 • พ.ศ. 2534  โรงเรียนได้รับรางวัล

               รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 • พ.ศ. 2536 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถานศึกษาจริยศึกษาดีเด่น

            เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร ST.JOSEPH และทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

            กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2536

 • พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัลการจัดห้องสมุดดีเด่น

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดห้องสมุดดีเด่น ของเขตการศึกษา 1


 • พ.ศ. 2544 ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ   การศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2549 


 • พ.ศ. 2545  โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แชร์บอลหญิงมัธยมศึกษา
 2. สถานศึกษาที่มีจิตพิสัยดีเด่น
 3. รางวัลจัดขบวนผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์สวยงามตระการตาที่สุด ของจังหวัดสุมทรปราการ
 4. รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการร้องและเต้น BB&GG Contest 2002
 5. รางวัลชนะเลิศการเล่านิทานประกอบการแสดง
 6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ มัธยมศึกษา
 7.  รางวัลชนะเลิศการประกวดและแข่งขัน Speech แนะนำจังหวัดสมุทรปราการ
 8. รางวัลชนะเลิศแข่งขันสร้าง Homepage ด้วยภาษา HTML แนะนำจังหวัดสมุทรปราการ
 9. รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
 10.  รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รอบแรก

            เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2546 โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และโรงเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน  ระดับดี ทุกมาตรฐาน

 • พ.ศ. 2548  รับพระราชทานรางวัล โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

            กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2548

 • พ.ศ. 2549 โรงเรียนผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2549 โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

 • พ.ศ. 2549 รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

            กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549

 • พ.ศ. 2552  รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

            1. การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกฯ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  30           ประจำปี 2552  ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

             2. ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม     ระดับมัธยมศึกษา

             3. ประเภทวงเครื่องสายผสม      ระดับประถมศึกษา

             4. ประเภทบรรเลงขิมเดี่ยว        มัธยมศึกษา

 •   ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา รับรางวัลชนะเลิศ ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 

 •   พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( O-NET) และอื่น ๆ
 1.  ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทอง

 2. ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2552  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระดับเหรียญเงิน

 3. ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง

 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มอบประกาศเกียรติคุณมาตรฐานด้านการสุขาภิบาล อาหาร “โรงอาหารมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและอาหาร” ระดับดีมาก  ของกรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี 2553   

 1. รางวัลชนะเลิศระดับเขต การประกวดส้วมสาธารณะดีเด่น มาตรฐาน  HAS ประจำปี 2553 

  ประเภทสถานศึกษา

 2.  รางวัลชนะเลิศระดับเขต 3  การประกวดสุดยอด(Best Public Toilet of the Year) ประเภท

   ส้วมสาธารณะโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเอกชน ประจำปี 2553

 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

 1. ได้รับรางวัลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)
 2. ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน
 3. ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2553  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเหรียญเงิน
 4. ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2553   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง
 5.  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน Sabai Thai Spa สปาไทย 1 เดียวในประเทศกวม และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 4,000 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 120,000 บาท  จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันInternational Trade Challenge ระดับภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก  ณ โรงแรมเดวิส มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม จาก 8 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และไทย หัวข้อในการแข่งขันคือ การคิดแผนธุรกิจและการตลาด   ด้านบริการการท่องเที่ยวในประเทศกวม โดย นางสาวพิมพกานต์ ส่องสันติภาพ และนางสาวพรรษชล เกรียงวัฒนา นักเรียนชั้น ม.6/7 English Program
 6. ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันมหกรรม กีฬาทางวิชาการไซเบอร์คิก ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2554 จากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทยโดย นางสาววิธิดา จึงวิโรจน์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
 7. รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณธรรม ดร. เทียม  โชควัฒนา โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2555 และร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  "84  Congratulations & Long  Live The King Morning Concert" และ ณ เวทีกลางแจ้ง  สวนลุมพินี
 8. นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณบัตรคนดีศรีสมุทรปรการ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กหญิงอรชุดา  บุญเลี้ยง ป.5    เด็กหญิงอรวิภา  อัศวนิก ม.2 และ นางสาวแพร  นพกวดฤทธเดช ม.6   
 9. การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบ 3 ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)สมศ ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554   โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
 1. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์จิระ ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้า    ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท   การประกวดการจัดตู้พันธ์ไม้น้ำขนาดจิ๋ว (Nano Aquarium)ประเภทโรงเรียน  จัดโดย กรมประมง      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ศูนย์การค้าพิวเจอร์  รังสิต  จังหวัด ปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 2. เด็กหญิงยลรดี  คุ้มกนกกานต์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 • พ.ศ. 2556
 1.  โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50 
 2.  โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน 
 3.   โรงเรียนได้รับการรับรอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงอาหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2556
 4.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น “โรงเรียนสีเขียว” ประจำปี 2556 จากโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวเพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 5.  เด็กหญิงจิตรทิวา  หมั่นพลศรี  ได้รับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ”  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557  จากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557
 6.  ด็กหญิง ปวริศา  ปวรีวงศ์  ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการเดี่ยวซอด้วง ระดับมัธยมศึกษา จาการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
 7.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรการ เขต 1 มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
 8. โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อันดับที่ 1-5 ได้อันดับที่ 1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 9. โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 10. นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET คะแนนเต็มร้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน
 11. นางสาววาสิตา  แซ่ลิ้ม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก
  (
  JENESYS 2.0) ระหว่างวันที่ 14-22 เมษายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น