บุคลากรทางการศึกษา


ครูสาวสุรีย์ อาศัย

ธุรการ-การเงิน


ครูอัคเณย์ ม่วงคง

ธุรการ-การเงิน


ครูบุษรา ชลหาญ

งานทะเบียนการศึกษา


ครูอรณี เนตรน้อย

ผู้ช่วยงานสารณียกร


ครูจิราพร เพ็งถาวร

เจ้าหน้าที่สารณียกร


ครูเสาวภา สาระพิมพ์

ครูบรรณารักษ์


ครูชริสา อ่อนคำ

ครูบรรณารักษ์


ครูสาวอุษา เคงเล้า

ครูประจำห้องพยาบาล


ครูณภัทร ตะลุวรรณ

ครูประจำห้องพยาบาล


ครูกันตพัฒน์ เปล่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการศึกษา


ครูทัสรัตน์ พัฒนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการศึกษา


ครูขวัญดาว เสมาทอง

ครูประชาสัมพันธ์


ครูนัชชอร จูเจริญ

ครูประชาสัมพันธ์


ครูวิมลรัตน์ สุจริต

ผู้ช่วยงานวัดผล


ครูปภาภร มะลูลิ่ม

ผู้ช่วยงานวิชาการ