ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2565

บุคลากรทางการศึกษา


นางสาวสุรีย์ อาศัย

ธุรการ-การเงิน


นางสาวอัคเณย์ ม่วงคง

ธุรการ-การเงิน


ครูบุษรา ชลหาญ

นายทะเบียน


นางอรณี เนตรน้อย

ผู้ช่วยงานสารณียกร


นางสาวจิราพร เพ็งถาวร

เจ้าหน้าที่สารณียกร


นางสาวเสาวภา สาระพิมพ์

ครูบรรณารักษ์


ครูชริสา อ่อนคำ

ครูบรรณารักษ์


นางสาวอุษา เคงเล้า

ครูประจำห้องพยาบาล


ครูณภัทร ตะลุวรรณ

ครูประจำห้องพยาบาล


นายกันตพัฒน์ เปล่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่โสตฯ


นางสาวขวัญดาว เสมาทอง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ครูนัชชอร จูเจริญ

ครูประชาสัมพันธ์


นางสาววิมลรัตน์ สุจริต

ผู้ช่วยงานวัดผล


ครูเทวรักษ์ เหลืองอุทัยศิลป์

ผู้ช่วยงานวัดผล