คณิตศาสตร์

ครูรัตนาภรณ์ ศรีภากรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ประถม


ครูนันทนา เศษกระโทก


ครูศิริพร คงคาสวัสดิ์


ครูวิชุดา ขวัญพุทโธ


ครูขวัญฤทัย แก้วไพฑูรย์ครูวันเพ็ญ ตั้งจรูญ


ครูลลิตา ขุมมิน


ครูธัญยธรณ์ ศิลปสธรรมมัธยม
ครูวารีรัตน์ พิมพา


ครูสุวดี แย้มเกษร


ครูเพ็ญฉวี สุวรรณัง


ครูรัตนาภรณ์ ศรีภากรณ์


ครูอนุวัฒน์ พุฒเมือง


ครูสุภาพร คำฤาชัย


ครูอรทัย หลงทัพไทย