Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


  • วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O - NET เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร 2 ระดับ ดังนี้ - เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลเครื่องดนตรีดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ระดับนักเรียนภาคตะวัีนออก ครั้งที่ 36 จากการแข่งขันดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

   โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  ระดับดีมาก  ปีการศึกษา 2558 จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เนื่องจากได้รับผลประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพดีมากทั้งสามรอบการประเมิน

   โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รางวัลเหรียญเงิน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลเหรียญทองแดง ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเวลาต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน  จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)

   รางวัลเหรียญเงินและใบประกาศนียบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับประเทศ)  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Skate Malaysia ZA Southeast Asia's Favorrite competitive. ในรายการ Artistic (FS4) และ Interpretive (FS4) 

    รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 14 ปี หญิง กลุ่ม B ได้ 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ทำลายสถิติใหม่ งานพระหฤทัยดอนเมืองแชมป์เปี้ยนชิฟต้านยาเสพติดครั้งที่ 7