Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1. นางสาวมุกดา  มุ่งหมาย                            

     

2. ผศ. กานน  สมร่าง                                                             

3. นางสาววรรณภร  ศิริพละ                                                   

4. นายวีรยุทธ์  สุวรรณนามัย                     

5. นางสาวพัชราพร  นนทกานันท์         

6. นางเหรียญ  รุ่งเรือง                            

7. นางสาววันดี  ทัดเปี่ยม                         

 

 


ประธานกรรมการ

ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้แทนผู้ปกครอง                         

ผู้แทนครู                                     

ผู้แทนครู

ครู   

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ