Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


โครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการ /  5  กิจกรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

//

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

1.

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

นางสุภาภรณ์  เจริญสุข

ฝ่ายวิชาการ

 

1.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

นายประสิทธิ์  กาญจนเกตุ

นางพิชญาพร    รุ่งเรือง

นางนพรัตน์  วงษ์บวร

 

 

1.2 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทาง 

      วิทยาศาสตร์

นางสาวอรัญญา   คำยนต์

นางสาวจุฬารัตน์  หรั่งชะเอม

 

 

1.3 กิจกรรมประกวดโครงงาน

      วิทยาศาสตร์

นางสาวผอบขวัญ  บุญช่วย

นางลาวัณย์    ชูประดิษฐ์

นางกมลธร  สิงห์ปุระ

 

 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ

      ทางวิทยาศาสตร์

นางมิ่งขวัญ  กิจติถานนท์

นางรตนพร  พรชัย

นางดวงเนตร  ช้างชาวนา

 

 

1.5 กิจกรรมคิด  คิด  แบบวิทย์

นางวริญญา  ทวีโชติ

นางปรียาวรรณ  ชาญวิกรณ์

นายอทิสุพรรณ  สุขเอิบ