ภาษาต่างประเทศ

ครูศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูประถม
นางสาวศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล


นางสาวนวลจันทร์ เกตุโชติ


นางสาววรรัตน์ ธรรมคำสอน


นางสาวสาธิตา กวินนิธิปรีดา


ครูศิริลักษณ์ ยอดศรีครูมัธยม
นางสาวปนัดดา หมัดสะและนางสาวพัชราพร นนทกานันท์


นางสาวฉันทนา หงส์วนัสรัญญา


นางนฤมล เพียรเวชครูทักษพร สามงามยา


ครูนุชนาฏ มุลทา


ครูปิยนุช พรมอินทร์


ครูปัณณธร ศรีสมุทร