ภาษาต่างประเทศ

ครูศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล


นางสาวนวลจันทร์ เกตุโชติ


นางสาววรรัตน์ ธรรมคำสอน


นางสาวสาธิตา กวินนิธิปรีดา


ครูศิริลักษณ์ ยอดศรีระดับ มัธยมศึกษา
นางสาวปนัดดา หมัดสะและนางสาวพัชราพร นนทกานันท์


นางสาวฉันทนา หงส์วนัสรัญญา


นางนฤมล เพียรเวชครูพรทิพย์ เกตุห้าวหาญกุลครูปัณณธร ศรีสมุทร


ครูปาริชาต เสาวมล


ครูปิยวัฒน์ จันทะลา