สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูเรืองโรจน์ ไพรวรรณ

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ระดับ ประถมศึกษา

ครูเรืองโรจน์ ไพรวรรณ


ครูนันทิกานต์ จิตต์เสนาะ


ครูฝ้ายอรุณ ซิบเข
ระดับ มัธยมศึกษา

ครูสุพจน์ อินแจง


ครูวรรณกร ดาวอุดม