Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


              แมร์อันนา เดอเยซู เจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีความประสงค์ให้ก่อสร้างโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เพื่อรับนักเรียนหญิงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  และในเขตปริมณฑตให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

              โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2511 มีนักเรียนรุ่นแรก 650 คน ครู 26 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชัิ้้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมขนาดใหญ่ มัธยมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียนดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547


ประวัติคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

(A History of Sister of Si. Paul de Chartres)


        ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17  คุณพ่อหลุยส์  โชเวต์  เจ้าอาวาสวัดประจำตำบลเลอเวส์วิลล์  ลา  เชอนาร์ด (Levesville-la-Chenard) สังฆมณฑลชาร์ตร  ประเทศฝรั่งเศส  ได้เห็นความทุกข์ร้อนของสัตบุรุษของท่าน  ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณ อันเป็นผลของสงครามในบริเวณที่ราบโบส  จึงดำริที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตในสภาพที่ดีขึ้น  โดยได้รวบรวมเด็กสาวจำนวนหนึ่ง  ที่ปรารถนาจะถวายตัวแด่พระเป็นเจ้า

         งานริเริ่มของท่าน ได้รับความร่วมมือจาก ดามัวแชล มารีอานน์ เดอ ตียี  ผู้ให้การอบรมภคินีรุ่นแรกของคณะ ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า "คณะธิดาโรงเรียน"  เพราะสอนอ่านเขียน  สอนคำสอน  เย็บปักถักไหมพรมแ่ก่เด็กหญิงในหมู่บ้าน

        ภคินียัีงอุทิศตนดูแลเอาใจใส่คนเจ็บป่วยและเด็กกำพร้า  ขณะเดียวกันยังต้องหาเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง เพื่อมิให้เป็นภาระแก่วัด

        พ.ศ. 2250  ภคินี 2 คน ได้รับเรียกให้ไปทำงานที่หมู่บ้านห่างไกลใน ชาโตเนิฟ ณ ที่นี้เอง พระสัีงฆราชปอล โกเดต์ เดมาเรสต์ แห่งสังฆมณฑลชาร์ตรได้มาเยี่ยมสัตบุรุษและได้เห็นความกระตือรือร้นในการทำงานของภคินี  จึงมีความปรารถนาจะให้ไปแพร่ธรรมในเขตอื่น ๆ ด้วย ในปีต่อมาท่านจึงได้มอบบ้านหลัีงใหญ่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตรให้เป็นบ้านศูนย์กลางของคณะและได้ตั้งชื่อให้คณะว่า  
" ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร" 

       พ.ศ. 2270 ท่านเคาท์แห่ง โบเรอปา  ผู้บัญชาการทหารเรือได้มีหนังสือในนามของกษัตริย์ของภคินีจำนวน 4 คน ไปทำงานรักษาพยาบาลแก่ทหารเรือที่เกิดโรคระบาดเ็จ็บป่วยในค่ายกักกันที่ประเทศกายอานา ทวีปอเมริกาใต้ นับเป็นการเริ่มงานแพร่ธรรมในต่างประเทศเป็นครั้งแรก  จวบจนปี พ.ศ. 2532 คณะปฎิบัติงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 27 ประเทศ

           ประวัติศาสตร์และชีวิตของคณะ  ดำเนินไปตามเสียงเรียกร้องของพระศาสนจักร  ในการพัฒนาเพื่อนมนุษย์ ด้านสุขภาพอนามัย สติปัญญา การดำรงชีพ และด้านจิตวิญญาณ

                   สมาชิกทั่วโลก ถ่ายทอดพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคณะสืบต่อกันมา เป็นแนวดำเนินชีวิตในความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้า  และคำแนะนำของสมเด็จพระสันตะปาปาและผู้แทนของพระองค์ในพระศาสนจักรท้องถิ่น

งานในประเทศไทย

                   พ.ศ. 2441  พระสังฆราชหลุยเวย์  ได้ขอภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาตร์มาทำงานด้านการพยาบาลที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  มีภคินีรุ่นแรกเดินทางมาทำงานด้านการรัำกษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  มีภคินีรุ่นแรกเดินทางมา 7 คน  เข้าทำการรักษาพยาบาล สงเคราะห์เด็ก คนชรา ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ และสอนนักเรียนพยาบาล

                  พ.ศ. 2448 คุณพ่อกอลอมเบต์  ขอให้คณะมาเปิดโรงเรียนคาทอลิกสำหรับเด็กหญิง  สอนภาษาต่างประเทศ ดนตรี และการฝีมือ จึงเปิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นแห่งแรก ภคินีทำงานด้านการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกระดับ  โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางศาสนา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ


ภคินีอุทิศตนรับใช้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

               ทุกวัน ภคินีร่วมถวายบูชามิสซา  อันเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเธอ เพื่อถวายตนเองและกิจการต่าง ๆ ร่วมกับการบูชาของพระคริสตเจ้า

               ภคินีดำรงชีวิตอยู่ในหมู่คณะ แบ่งปัน และสนับสนุนกันและกัน ในการปรนนิบัติพระเป็นเจ้าและรับใช้เพื่อนมนุษย์

จิตตารมณ์ของภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

               พื้นฐานจิตตารมณ์ของภคินี  มาจากคำสอนของนักบุญเปาโล  คือ  มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต  ดุจเดียวกับพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของคณะ อันเป็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการถวายตนแด่พระเป็นเจ้า  ทำงานประกาศพระวรสารของพระองค์ในงานรับใช้พระศาสนจักรและเืพื่อนมนุษย์ จิตตารมณ์ของคณะสรุปอยู่ในสามคำนี้  "ซื่อสัตย์  ราบเรียบ  การงาน"


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com