กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย


ครูรสสุคนธ์  อุทัยภัทรกุล (หัวหน้ากลุ่ม)


ประถมครูยศวดี นงค์สวัสดิ์

ครูวันดี  ทัดเปี่ยม


ครูธิติยาภรณ์  มีสมบัติ

ครูบุญรัตน์ วิศรียา

ครูอาภรณ์ ชิตกุล

ครูดวงฤดี เกาจารี

นางพัชรินทร์ ขำคมนิกร

ครูประิจิตรา ผังรักษ์


ครูสุกัญญา ขาวผ่อง

ครูสุพรรณษา สุนา

ครูพฤกษาชาติ วัสแสง

ครูบัณฑิตา สุฤทธิ์

                                มัธยม
ครูลัดดา ประภาพันธ์

ครูธิดารัตน์ อิ่มใจครูชนิกานต์  กลึงกลางดอน


ครูเนื้อนวล น้อยศรี 

ครูกาญจนา บุญอำพล

ครูพิรุณโปรย สำโรงทอง

ครูรสสุคนธ์ อุทัยภัทรกุล

ครูณิชกมล มั่งคั่ง