Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ / 7  กิจกรรม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กำหนดดำเนินการ

//

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

1.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร์

ตลอดปีการศึกษา

นายฤกษ์ดี  เจนวรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

 

1.1 กิจกรรมวันคณิตศาสตร์

นางสาวเตือนตา  สุขสมบูรณ์

นางสาววัชรินทร์  ผิวเกลี้ยง

 

 

1.2 กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ

       ทางคณิตศาสตร์

นางธนิดา  บางโรย

นางนุชจารีย์  นิ่มสุดใจ

 

 

1.3 กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว

นางรัตนา  หงวนเสงี่ยม

นางศิริพร  คงคาสวัสดิ์

 

 

1.4 กิจกรรมแข่งขันเกม 24

 

นางนพพร  นะวะบุตร

นางวารีรัตน์  พิมพา

 

1.5 กิจกรรมแข่งขัน Sudoku

 

นางสาววันเพ็ญ  ตั้งจรูญ

นางสาวนันทนา  เศษกระโทก

 

 

1.6 กิจกรรมแข่งขัน Ken Ken

 

นางสาวสุวดี  แย้มเกษร

นางสาวสุชานันท์ ทองดี

 

2

โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

2.1 กิจกรรมทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

       ประจำวัน

ภาคเรียนที่ 2 / 59

นายวัฒนชัย  สุวรรณัง

นางเพ็ญฉวี  สุวรรณัง

นางสาวเพ็ญศรี  ผิวเกลี้ยง

ร่วมกับกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ