ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

        มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเป็นผู้รักการพัฒนาตนเอง 


 • พันธกิจ (Mission)
 • 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (พ.1)
 • 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (พ.2)
 • 3. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด การทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (พ.3)

 • 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านกีฬา และนันทนาการ (พ.4)

 • 5. ส่งเสริมครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (พ.5)

 • 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (พ.6)

 • 7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.7)

 • 8. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ (พ.8)

 • 9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้านจิตใจงาม (พ.9)

  • เป้าหมาย (Goals)
  • 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (พ.1/ป.1)
  • 2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (พ.2/ป.2)
  • 3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (พ.3/ป.3)
  • 4. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (พ.3/ป.4)
  • 5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (พ.3/ป.5)
  • 6. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านกีฬาและนันทนาการ (พ.4/ป.6)
  • 7. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (พ.5/ป.7)
  • 8. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (พ.6/ป.8)
  • 9. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.7/ป.9)
  • 10 ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ด้านความซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ (พ.8/ป.10)
  • 11 ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตใจงามตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (พ.9/ป.11)
  • ยุทธศาสตร์ (Strategy)
  • 1. ปลูกฝังและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร (พ.1/ป.1/ย.1) (ม.2)
  • 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (พ.2/ป.2/ย.2) (ม.5)
  • 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (พ.3/ป.3/ย.3) (ม.4)
  • 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (พ.3/ป.4/ย.4) (ม.6)
  • 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (พ.3/ป.5/ย.5) (ม.3)
  • 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านกีฬาและนันทนาการ (พ.4/ป.6/ย.6) (ม.1)
  • 7. สนับสนุนครูในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (พ.5/ป.7/ย.7) (ม.7)
  • 8. จัดระบบดูแลช่วยเหลือและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (พ.6/ป.8/ย.9) (ม.10)
  • 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.7/ป.9/ย.12) (ม.13)
  • 10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ด้านความซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ (พ.8/ป.10/ย.13) (ม.14,ม.14 SPC)
  • 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตใจงามตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (พ.9/ป.11/ย.14) (ม.14)