ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

        พัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างคนดี บริการด้านเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  


 • พันธกิจ (Mission)
 • 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียน ตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (พ.1)
 • 2. พัฒนาอาคารสถานที่และสื่อเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ (พ.6)
 • 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.7)จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (พ.10)

 • 4. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (พ.10)

  • เป้าหมาย (Goals)
  • 1. ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า และรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (พ.1/ป.1)
  • 2. สถานศึกษามีอาคารสถานที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และมีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อมใช้งาน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ (พ.6/ป.8)
  • 3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศของสังคมแห่งการ เรียนรู้ (พ.7/ป.9)
  • 4. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (พ.10/ป.12)
  • ยุทธศาสตร์ (Strategy)
  • 1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน ตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (พ.1/ป.1/ย.1) (ม 2)
  • 2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และมีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ พร้อม ใช้งาน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ (พ.6/ป.8/ย.10) (ม 11)
  • 3. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศของสังคมแห่งการ เรียนรู้(พ.7/ป.9/ย.12) (ม.13)
  • 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (พ.10/ป.12/ย.15) (ม 15)