รับสมัคร:ครูผู้สอน

วิชา ระดับชั้นประถมศึกษา/ตำแหน่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ตำแหน่ง
คอมพิวเตอร์ - -
ภาษาอังกฤษ - -
สังคม - -
ภาษาเกาหลี - -
วิทยาศาสตร์(เคมี) - 1
พละ - -
นาฏศิลป์ - -
ศิลปะ - -

เอกสารการสมัครงาน

 1. ภาพถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 5. - ใบทรานสคิป

  - ใบปริญญาบัตร

 6. เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ชุด
 7. เอกสารสะสมผลงาน (Portfolio) 1 ชุด
 8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
 9. Downloadใบสมัคร...
 10. ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-Mail: panurai1957@gmail.com