คณะเซอร์ผู้บริหารโรงเรียน


เซอร์อักแนส 
บุญรักษา ศรีตระกูล 

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
หัวหน้าฝ่าย


     ฝ่ายบริหารจัดการ


         ฝ่ายวิชาการ


         ฝ่ายบุคลากร


     ฝ่ายกิจการนักเรียน


         ฝ่ายทรัพยากรฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม


   ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ


         ฝ่ายปกครอง