คณะเซอร์ผู้บริหารโรงเรียน


เซอร์อักแนส 
บุญรักษา ศรีตระกูล 

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

หัวหน้าฝ่าย


ฝ่ายบริหารจัดการ


ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายบุคลากร


ฝ่ายกิจการนักเรียน


ฝ่ายทรีพยากรฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม


ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ