ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งความรู้ 
แหล่งการเรียนรู้

Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีเยี่ยม    

..............................................................................................................................

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เดือนพฤศจิกายน / 2561                                                  November / 2018


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 พ.ย.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

งานอภิบาลฯ

สุขศึกษาฯ

1–2 พ.ย.61

-  พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

งานอภิบาลฯ

2 พ.ย.61

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

งานอภิบาลฯ

งานปกครอง

 

6–7พ.ย.61

- กิจกรรมแววกวี

ภาษาไทย

8 พ.ย.61

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา   ประจำเดือนพฤศจิกายน และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

 

งานปกครอง

 

9 พ.ย.61

- โครงการกีฬาสีประดู่เกมส์

สุขศึกษาฯ

12 – 15

พ.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานห้องสมุด

การงานอาชีพฯ

งานกิจกรรมนักเรียน

16 พ.ย.61

- กิจกรรม English  Day

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

 

ภาษาต่างประเทศ

งานปกครอง

21 พ.ย.61

- กิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์

(ประกวดวาดภาพ ทำความดีเพื่อพ่อ)

ศิลปะ

 

22 พ.ย.61

- กิจกรรมวัฒนธรรมสายน้ำงามประเพณีลอยกระทง

- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอย

งานกิจกรรมนักเรียน

การงานอาชีพ

23 พ.ย.61

- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

 

กิจกรรมนักเรียน

งานปกครอง

26พ.ย.61

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

27 พ.ย.61

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

27 – 28

พ.ย.61

- กิจกรรมอ่านออกเสียงสำเนียงไพเราะ

ภาษาไทย

29 พ.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

30 พ.ย.61

- กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

งานกิจกรรมนักเรียน

 

 

ACTIVITIE 2018

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชมน ลอยสรวงสินและนางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก ได้รับรางวัลการประกวด "เฟดเอ๊กซ์/จูเนียร์ อะซีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวถิรดา หลู ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฏและทุนการศึกษา การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

  • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จากโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวักสมุทรปราการ

  • เสียงตามสาย วันงดสูบบุหรี่โลก

  • พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ปีการศึกษา 2561

  • ภาพกิจกรรม Walk Rally SJB Family 2018


                               <<<<ประมวลภาพ


ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com