ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก    

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เดือนกรกฎาคม / 2561                                                July / 2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

2 3

ก.ค.61

- กิจกรรม Acrostic  Poem  Contest

ภาษาต่างประเทศ

2 – 6

ก.ค.61

- ประกวดเพลงจริยศึกษาประกอบท่าทาง

งานอภิบาลฯ

3 ก.ค.61

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

4 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

งานกิจกรรมนักเรียน

5 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4

งานกิจกรรมนักเรียน

4 5

ก.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

6 ก.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับวันศุกร์ต้นเดือน

- กิจกรรมก้าวที่กล้าประชาธิปไตย

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา          ประจำเดือนกรกฎาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานอภิบาลฯ

สังคมศึกษาฯ

งานปกครอง

 

งานปกครอง

9 ก.ค.61

- สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

10 13

ก.ค.61

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด

11 ก.ค.61

- กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

12 ก.ค.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานกิจกรรมนักเรียน

13 ก.ค.61

- กิจกรรมคณิตใสๆในธรรมชาติ

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

คณิตศาสตร์

งานปกครอง

16 20

ก.ค.61

- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

20 ก.ค.61

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

23 ก.ค.61

- กิจกรรมเทียนธรรมนำทาง  (แห่เทียนจำนำพรรษา)

สังคมศึกษาฯ

24 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

งานกิจกรรมนักเรียน

25 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

งานกิจกรรมนักเรียน

25 – 26

ก.ค.61

- กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา

ภาษาไทย

26 ก.ค.61

- วจนพิธีกรรมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานอภิบาลฯและ

สังคมศึกษาฯ

27 ก.ค.61

วันอาสาฬหบูชา

28 ก.ค.61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และวันเข้าพรรษา

30 ก.ค.61

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

 

31 ก.ค.61

- กิจกรรมวันภาษาไทย

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์

(ประกวดวาดภาพ "รวมใจภักดิ์รักแม่")

- ตรวจการบันทึกสมุดระเบียนสะสม, แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ

ครั้งที่ 1 / 2561

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2561

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

ภาษาไทย

 

ศิลปะ

 

งานแนะแนว

 

งานแนะแนว

งานปกครอง

ก.ค.61– ม.ค.62

- เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส

- เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาจีน

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

 

 

ACTIVITIE 2018


                               <<<<ประมวลภาพ


ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com