วันที่ 11 ธันวาคม 2560 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ    วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2560 สอบกลางภาคเรียนที่2/2560     วันที่ 21 ธันวาคม 2560 วจนพิธีกรรมขอพรพระกุมารโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพและเชิญพระกุมารอวยพรตามห้องเรียน    วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 กิจกรรมนิทรรศการ Art Show

ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์ู


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก    

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เดือนมกราคม / 2561  January/2018

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1 ม.ค. 61

วันขึ้นปีใหม่

 

2 ม.ค. 61

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

 

4 ม.ค. 61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

กิจกรรมนักเรียน

อภิบาลฯ

5 ม.ค. 61

- คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

  วันศุกร์ต้นเดือน

อภิบาลฯ

8 - 12 ม.ค. 61

- กิจกรรมพูดตามหลักรักษ์ภาษา

ภาษาไทย

11 - 12 ม.ค. 61

- กิจกรรมแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet

งานห้องสมุด

13 ม.ค. 61

วันเด็กแห่งชาติ

 

16 ม.ค. 61

วันครูแห่งชาติ

 

เดือนกุมภาพันธ์ / 2561  February/2018

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1 ก.พ. 61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

2 ก.พ. 61

- คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

  วันศุกร์ต้นเดือน

อภิบาลฯ

12 - 14 ก.พ. 61

สอบวิชาคำสอน  คริสต์ศาสนา

อภิบาลฯ

12 - 14 ก.พ. 61

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมนักเรียน

15 ก.พ. 61

วจนพิธีกรรมโมทนาคุณนักบุญโยเซฟ

- กิจกรรมศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครูด้วยรักกตัญญู

อภิบาลฯ

กิจกรรมนักเรียน

21 - 28 ก.พ. 61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560

งานวัดผล

ประชาสัมพันธ์

More 


ACTIVITIE 2017

                               <<<<ประมวลภาพประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com