ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งความรู้ 
แหล่งการเรียนรู้

Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีเยี่ยม    

..............................................................................................................................

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เดือนมกราคม / 2562                                                     JANUARY / 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ม.ค.62

วันขึ้นปีใหม่

 

3 – 4

ม.ค.62

- พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสปีใหม่ 2562

(นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาปก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ)

งานอภิบาลฯ

4 ม.ค.62

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

8 ม.ค.62

- นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบเตรียมรื้อฟื้นคำสัญญา  แห่งศีลล้างบาป

- นักเรียนรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

งานอภิบาลฯ

 

งานทะเบียนและวัดผล

9 ม.ค.62

- นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

งานอภิบาลฯ

สุขศึกษาฯ

10 ม.ค.62

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานกิจกรรมนักเรียน

ศิลปะ

10 – 11

ม.ค.62

- กิจกรรมแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet

งานห้องสมุด

11 ม.ค.62

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนมกราคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

14 – 15

ม.ค.62

- กิจกรรมพูดตามหลักรักษ์ภาษา

 

ภาษาไทย

16 ม.ค.62

วันครูแห่งชาติ

 

18 ม.ค.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

25 ม.ค.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

 

งานปกครอง

31 ม.ค.62

- แจกตารางสอบและเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ให้ผู้ปกครอง

งานทะบียนและวัดผล

 

 

ACTIVITIE 2018

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชมน ลอยสรวงสินและนางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก ได้รับรางวัลการประกวด "เฟดเอ๊กซ์/จูเนียร์ อะซีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวถิรดา หลู ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฏและทุนการศึกษา การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

  • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จากโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวักสมุทรปราการ

  • การแข่งขัน ภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 10
    การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมตอนปลาย ด.ญ.พิชชาภรณ์ ชูจิตตกุล ป.5/4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภัคธีมา สิรินนทเศรษฐ์ ป.6/2 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน ระดับประถมศึกษา ทีมนักเรียนตัวแทนชั้น ป.5 15 คน ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปานไพลิน เฉิน G10/2 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ลลิตา มนัสปิยะ ม.3/1 ด.ญ.ฐิตารีย์ ทองคา ม.3/2 ด.ญ.พัทธนันท์ วรรณวิสูตร G8/2 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา ทีมนักเรียนตัวแทนชั้น ม.6และม.4 14 คน ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลสาหรับโรงเรียนที่มีคะแนนรวมในการแข่งขันมากที่สุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลงานรีไซเคิลชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติในงาน Recycle Week # 8

  • ภาพกิจกรรมคริสตมาสแฟร์ 2018 Family 2018


                               <<<<ประมวลภาพ


ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com