ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งความรู้ 
แหล่งการเรียนรู้

Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก    

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เดือนกันยายน / 2561                                            September / 2018


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

3 – 4

ก.ย.61

- กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์

ภาษาไทย

4 – 5

ก.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการสังคมฯ

- กิจกรรม Speech Contest

สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

5 – 6

ก.ย.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

6 ก.ย.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานกิจกรรมนักเรียน

7 ก.ย.61

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- กิจกรรมวันคณิตศาสตร์

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนกันยายน และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานอภิบาลฯ

คณิตศาสตร์

 

งานปกครอง

 

 

 

 

 

งานปกครอง

 

10 ก.ย.61

- กิจกรรมประกวดฟันสวยยิ้มใส

 

สุขศึกษาฯ

12 14

ก.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)

วิทยาศาสตร์

14 ก.ย.61

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

งานปกครอง

 

 

 

 

 

18 ก.ย.61

- สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

21 ก.ย.61

- ทุกระดับชั้นส่งเอกสารที่ห้องปกครอง ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบสำรวจระเบียบวินัยของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561

·       แบบประเมินยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ  บางนา

ภาคเรียนที่ 1 / 2561

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

 

 

 

งานปกครอง

19 ก.ย.61

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

สุขศึกษาฯ

24 – 28

ก.ย.61

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะบียนและวัดผล

28 ก.ย.61

- ตรวจการบันทึกสมุดระเบียนสะสม, แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ      ครั้งที่ 2 / 2561

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 2 / 2561

งานแนะแนว

 

งานแนะแนว

 

 

ACTIVITIE 2018

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชมน ลอยสรวงสินและนางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก ได้รับรางวัลการประกวด "เฟดเอ๊กซ์/จูเนียร์ อะซีฟเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวถิรดา หลู ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฏและทุนการศึกษา การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

  • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จากโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวักสมุทรปราการ

  • เสียงตามสาย วันงดสูบบุหรี่โลก

  • พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ปีการศึกษา 2561

  • ภาพกิจกรรม Walk Rally SJB Family 2018


                               <<<<ประมวลภาพ


ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com