ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


พิธีอัญชลีบรพาจารย์ู


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


วันนี้ : วัน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก    

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เดือนพฤษภาคม / 2561                                                                                           May/2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

14 พ.ค.61

วันพืชมงคล

 

15 พ.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

 

19 พ.ค.61

(วันเสาร์)

-  กิจกรรม Walk Rallyของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สมาคมผู้ปกครองฯ

21 พ.ค.61

- เริ่มโครงการสุขกายสบายจิต

- เริ่มกิจกรรม Morning Exercise

- เริ่มกิจกรรมแข่งขันกีฬานอกสถานที่

สุขศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

22 31

พ.ค.61

- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานห้องสมุด

24 25

พ.ค.61

- กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด  ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2561

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน (เช้า – บ่าย)

- กิจกรรม Project Based Learning

งานอภิบาลฯ

 

งานปกครอง

ภาษาต่างประเทศ

28 พ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกเริ่มเรียนคำสอน

- เริ่มดำเนินการพัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

  (คัดเลือกพี่ Be ทุกวันจันทร์)

งานอภิบาลฯ

งานปกครอง

29 พ.ค.61

วันวิสาขบูชา

 

30 พ.ค.61

- ติดทำเนียบ พี่ Be หน้าห้องเรียน (ทุกวันอังคาร)

งานปกครอง

31 พ.ค.61

-  กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

- ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(เช้า)

  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (บ่าย)

สุขศึกษาฯ

งานปกครอง

 

ACTIVITIE 2018


                               <<<<ประมวลภาพประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More 


  •  ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า  "สวรรค์ถูกสัญญาไว้กับคนที่ดำรงชีวิตในความดีบริบูรณ์ แต่สวรรค์ถูกประทานให้กับคนที่เพียรพยายามจนถึงที่สุด"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com