ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

Facebook

นางสาวบงกลด เรืองทองดี

 (หัวหน้ากลุ่ม)

ประถม
นางสาวมนัสนันท์ ตาแก้ว


นางสาวกรองแก้ว ช่วยบำรุง


นายธวลธรรม ทองโชติ


นายกฤตภพ เข็มทอง


นายนิทัสน์ พวงผกานางสาวน้ำฝน ปินตา


..

มัธยม
นางจรัสศรี ทิมละม่อม


นางสาวอาจารีย์ พูนเกษม


นางสาวบงกลด เรืองทองดี


นางรุ่งทิพย์ วัฒนเวฬุรัตน์


นายติณห์พัตน์ โชติภัทรภูริเดชา