คณิตศาสตร์

นางวารีรัตน์ พิมพา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ประถม


นางสาวนันทนา เศษกระโทก


นางสาวสุชานันท์ ทองดี


นางศิริพร คงคาสวัสดิ์


นางสาวเตือนตา สุขสมบูรณ์


นางสาววิชุดา โพธิ์ยา


นางสาวซารีน่า บอระเฮม


นางสาวขวัญฤทัย แก้วไพฑูรย์มัธยม
นางนุชจารีย์ นิ่มสุดใจ


นายวัฒนชัย สุวรรณัง


นางเพ็ญฉวี สุวรรณัง


นางสาววันเพ็ญ ตั้งจรูญ


นางสาวสุวดี แย้มเกษร


นายอนุวัฒน์ พุฒเมือง


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีภากรณ์