กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย


ครูรสสุคนธ์  อุทัยภัทรกุล (หัวหน้ากลุ่ม)


ประถมครูยศวดี นงค์สวัสดิ์

ครูวันดี  ทัดเปี่ยม


ครูธิติยาภรณ์  มีสมบัติ

ครูบุญรัตน์ วิศรียา

ครูอาภรณ์ ชิตกุล

ครูดวงฤดี เกาจารี

ครูสุกัญญา ขาวผ่อง

ครูประิจิตรา ผังรักษ์

                                มัธยม
ครูลัดดา ประภาพันธ์

ครูธิดารัตน์ อิ่มใจครูชนิกานต์  กลึงกลางดอน


ครูเนื้อนวล น้อยศรี 

ครูกาญจนา บุญอำพล

นางพัชรินทร์ ขำคมนิกร

ครูพิรุณโปรย สำโรงทอง

ครูรสสุคนธ์ อุทัยภัทรกุล