Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,929 คน

จำนวนครูชาวไทย 150 คน

ครูชาวต่างชาติ  43 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook
นางสาวปนัดดา  ลักขณานุกุล ม.4/2


นางสาวพิมพ์ลภัส  รัตนชาติประดิษฐ์ ม.4/2


นางสาวชัญญากัญ  เธียรชุติมา  G./10/1


นางสาวเอื้ออังกูร  อัศวภิญโญภาคย์ G.10/1


นางสาวเมระวีร์  ตวงพัฒน์โตสิน G.10/1