วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมิ่งขวัญ กิจติถานนท์

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)


ประถม
ครูดวงเนตร ช้างชาวนา


ครูลาวัลย์ ชูประเสริฐ


ครูอรัญญา คำยนต์


ครูธนพงศ์ แซ่ลิ้ม


ครูกมลธร สิงห์ปุระ
มัธยม
ครูจุฬารัตน์ หรั่งชะเอม


ครูพิชญาพร รุ่งเรือง 


ครูผอบขวัญ บุญช่วย 


ครูมิ่งขวัญ กิจติถานนท์


ครูวริญญา ทวีโชติ


ครูประสิทธิ์ กาญจนเกตุ 


ครูครูผกาพรรณ แสงสุวรรณ


ครูนัทธ์ชนัน อุส่าห์งาน


ครูแจนลิตา ศรีวิธรรม


ครูลักษิกา ลักขณาเลิศ

เทคโนโลยี
ครูอมลาลักษณ์ กรประเสริฐ


ครูพิศิษฐ์ พัชรจิรบูลย์


ครูรัศมี เทพแก้ว 


ครูวงศ์วริศ สถิตวิภารวงศ์


ครูปรเมศวร์ เดชพละ