Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook

นางสาวผอบขวัญ บุญช่วย

(หัวหน้ากลุ่ม)


ประถม
นางปรียาวรรณ ชาญวิกรณ์


นางนพรัตน์  วงค์บวร


นางลาวัลย์ ชูประเสริฐ


นางสาวอรัญญา คำยนต์


นางรตนพร พรชัย
นางดวงเนตร ช้างชาวนา


มัธยม
นางสาวจุฬารัตน์ หรั่งชะเอม


นางสุภาภรณ์ เจริญสุข 


นางสาวผอบขวัญ บุญช่วย 


นางพิชญาพร รุ่งเรือง


นางมิ่งขวัญ กิจติถานนท์


นางกมลธร สิงห์ปุระ 


นางวริญญา ทวีโชติ


นายประสิทธิ์ กาญจนเกตุ