Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,929 คน

จำนวนครูชาวไทย 150 คน

ครูชาวต่างชาติ  43 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


  • วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนที่ร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เด็กหญิง ภัทรธร นิลกานุวงศ์ ชั้น G2/2 ได้เหรียญเงิน จากการ "แข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กหญิงสิรภัทร สุขวิชัย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสาธกา ทรงจิตสมบูรณ์ เด็กหญิงพิชญา เสรีพัฒนะพล เด็กหญิงอาทิมา ทังสุพานิช สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงปุณยวีร์ เอนะเกษตร เด็กหญิงจิรชญา เผือกนิ่ม เด็กหญิงณัฐณิชา เงินดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกัญชพร เกียรติสุอาภานน์
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศวงเครื่องสายระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 35  และครั้งที่ 36 ในวันศุักร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา                                                                2015