Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,929 คน

จำนวนครูชาวไทย 150 คน

ครูชาวต่างชาติ  43 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook
เด็กหญิงธัญยพร   โกะ  ม.3/4เด็กหญิงญาดา  วาจาเกียรติ G.9/2


เด็กหญิงธันย์ชนก  จาตุรงค์สกุล G.9/3


เด็กหญิงพิมพพจี  อภิญญาอภิชัย  G.9/3


เด็กหญิงวัชญา  สร้อยทอง G.9/3