ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560


นางสาวขวัญฤทัย แก้วไพฑูรย์

ผู้ช่วยงานปกครอง


นางสาวสุรีย์ อาศัย

ครูธุรการ-การเงิน


นางสุกาญจน์ โพธิ์ทิ

นายทะเบียน


นางสาวศศิวิมล กิจเจริญ

ผู้ช่วยงาน EP


นางวรีวรรณ นพสิทธิ์

ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นางสาวเสาวภา สาระพิมพ์

ครูบรรณารักษ์


นางสาวอุษา เคงเล้า

ครูประจำห้องพยาบาล


นางสาวอัคเณย์ ม่วงคง

ครูธุรการ-การเงิน


นายทัสรัตน์ พัฒนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่โสตฯ


นายกันตพัฒน์ เปล่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่โสตฯ


นางดรุณี เก็งวินิจ

ครูประชาสัมพันธ์


นางอรณี เนตรน้อย

ผู้ช่วยงานสารณียกร


นางสาวอรัญญา คำยนต์

ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นางสาวจิราพร เพ็งถาวร

เจ้าหน้าที่สารณียกร


นางสาวขวัญดาว เสมาทอง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาววิมลรัตน์ สุจริต

ผู้ช่วยงานวัดผล