Get Adobe Flash player

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


พุทธศาสนิกชนต่างยินดี

และถวายสักการะ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebookนางสาวขวัญฤทัย แก้วไพฑูรย์

ผู้ช่วยงานปกครอง


นางสาวสุรีย์ อาศัย

ครูธุรการ-การเงิน


นางสุกาญจน์ โพธิ์ทิ

นายทะเบียน


นางสาวศศิวิมล กิจเจริญ

ผู้ช่วยงาน EP


นางวรีวรรณ นพสิทธิ์

ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นางสาวเสาวภา สาระพิมพ์

ครูบรรณารักษ์


นางสาวอุษา เคงเล้า

ครูประจำห้องพยาบาล


นางสาวอัคเณย์ ม่วงคง

ครูธุรการ-การเงิน


นายทัสรัตน์ พัฒนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่โสตฯ


นายกันตพัฒน์ เปล่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่โสตฯครูธุรการ-บัญชี


นางดรุณี เก็งวินิจ

ครูประชาสัมพันธ์


นางอรณี เนตรน้อย

ผู้ช่วยงานสารณียกรเจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี


นางสัจจา ศิริ

เจ้าหน้าที่พยาบาล


นางสาวจิราพร เพ็งถาวร

เจ้าหน้าที่สารณียกรเจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน


นางสาวขวัญดาว เสมาทอง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาววิมลรัตน์ สุจริต

ผู้ช่วยงานวัดผล


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com