ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

ประจำปีการศึกษา 2561

ST.Joseph Bamg-na Calendar 2018

 

เดือนพฤษภาคม / 2561                                                           May/2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

14 พ.ค.61

วันพืชมงคล

 

15 พ.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

 

19 พ.ค.61

(วันเสาร์)

- กิจกรรม Walk Rallyของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สมาคมผู้ปกครองฯ

21 พ.ค.61

- เริ่มโครงการสุขกายสบายจิต

- เริ่มกิจกรรม Morning Exercise

- เริ่มกิจกรรมแข่งขันกีฬานอกสถานที่

สุขศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

22 – 31

พ.ค.61

- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานห้องสมุด

24 – 25

พ.ค.61

- กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด   ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2561

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน (เช้า – บ่าย)

- กิจกรรม Project Based Learning

งานอภิบาลฯ

 

งานปกครอง

ภาษาต่างประเทศ

28 พ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกเริ่มเรียนคำสอน

- เริ่มดำเนินการพัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

(คัดเลือกพี่ Be ทุกวันจันทร์)

งานอภิบาลฯ

งานปกครอง

29 พ.ค.61

วันวิสาขบูชา

 

30 พ.ค.61

- ติดทำเนียบ พี่ Be หน้าห้องเรียน (ทุกวันอังคาร)

งานปกครอง

31 พ.ค.61

- กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

- ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(เช้า)

และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (บ่าย)

สุขศึกษาฯ

งานปกครอง


 


เดือนมิถุนายน / 2561                                                             June / 2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 มิ.ย.61

- ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(เช้า)  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (บ่าย)

- เริ่มกิจกรรมรักการอ่าน

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

- เริ่มกิจกรรมดุริยางค์ไทย / สากล และนาฏศิลป์สัมพันธ์

งานปกครอง

 

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

2 มิ.ย.61

- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2

 

งานอภิบาลฯ

4 มิ.ย.61

- ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(เช้า)  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บ่าย)

งานปกครอง

 

4 – 6

มิ.ย.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

- กิจกรรม Story Telling

งานอภิบาลฯ

ภาษาต่างประเทศ

5 มิ.ย.61

- ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(เช้า)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (บ่าย)

งานปกครอง

 

7 มิ.ย.61

- ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(เช้า)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บ่าย)

งานปกครอง

 

8 มิ.ย.61

- ค่ายคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(เช้า)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (บ่าย)

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้า

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนมิถุนายน และติดประกาศหน้าห้องเรียน

- เริ่มกิจกรรมรู้ทันวิทย์

งานปกครอง

 

งานอภิบาลฯ

 

งานปกครอง

 

งานปกครอง

 

วิทยาศาสตร์

13 มิ.ย.61

- กิจกรรมประกวดทำพานไหว้ครู

การงานอาชีพฯ

14 มิ.ย.61

- กิจกรรมอัญชลีบูรพาจารย์

งานกิจกรรมนักเรียน

15 มิ.ย.61

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

 

15–16

มิ.ย.61

- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4–6

งานอภิบาลฯ

16 มิ.ย.61

(วันเสาร์)

- โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษปีที่ 1 - 6

งานการจัดการเรียนการสอน

18 – 20

มิ.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3

งานห้องสมุด

 

20– 22

มิ.ย.61

- กิจกรรมสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชั้นมัธยมปลาย

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน

จังหวัดนครปฐม

งานกิจกรรมนักเรียน

22 มิ.ย.61

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

22–23

มิ.ย.61

- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6

งานอภิบาลฯ

23 มิ.ย.61

(วันเสาร์)

- โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษปีที่ 1 - 6

งานการจัดการเรียนการสอน

25 มิ.ย.61

-กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- แจกตารางสอบและเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

ให้ผู้ปกครอง

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

สุขศึกษาฯ

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง

26 มิ.ย.61

- กิจกรรมวันสุนทรภู่

ภาษาไทย

27 มิ.ย.61

- กิจกรรมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

27 –28

มิ.ย.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

28 มิ.ย.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานกิจกรรมนักเรียน

29 มิ.ย.61

- พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

-  กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

งานอภิบาลฯ

งานกิจกรรมนักเรียน

งานปกครอง

 

 

เดือนกรกฎาคม / 2561                                                           July / 2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

2 – 3

ก.ค.61

- กิจกรรม Acrostic  Poem  Contest

 

ภาษาต่างประเทศ

2 – 6

ก.ค.61

- ประกวดเพลงจริยศึกษาประกอบท่าทาง

งานอภิบาลฯ

3 ก.ค.61

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

4 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

 

งานกิจกรรมนักเรียน

 

5 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4

งานกิจกรรมนักเรียน

4 – 5

ก.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

6 ก.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับวันศุกร์ต้นเดือน

- กิจกรรมก้าวที่กล้าประชาธิปไตย

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา   ประจำเดือนกรกฎาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานอภิบาลฯ

สังคมศึกษาฯ

งานปกครอง

 

งานปกครอง

9 ก.ค.61

- สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

10 – 13

ก.ค.61

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด

11 ก.ค.61

- กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

12 ก.ค.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานกิจกรรมนักเรียน

13 ก.ค.61

- กิจกรรมคณิตใสๆในธรรมชาติ

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

คณิตศาสตร์

งานปกครอง

 

16 – 20

ก.ค.61

- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

20 ก.ค.61

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

23 ก.ค.61

- กิจกรรมเทียนธรรมนำทาง  (แห่เทียนจำนำพรรษา)

สังคมศึกษาฯ

24 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

งานกิจกรรมนักเรียน

25 ก.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

งานกิจกรรมนักเรียน

25 – 26

ก.ค.61

- กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา

ภาษาไทย

26 ก.ค.61

- วจนพิธีกรรมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานอภิบาลฯและ

สังคมศึกษาฯ

27 ก.ค.61

วันอาสาฬหบูชา

 

28 ก.ค.61

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และวันเข้าพรรษา

 

30 ก.ค.61

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

 

31 ก.ค.61

- กิจกรรมวันภาษาไทย

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์

(ประกวดวาดภาพ "รวมใจภักดิ์รักแม่")

- ตรวจการบันทึกสมุดระเบียนสะสม, แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ

ครั้งที่ 1 / 2561

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2561

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

ภาษาไทย

 

ศิลปะ

 

งานแนะแนว

 

งานแนะแนว

งานปกครอง

ก.ค.61– ม.ค.62

- เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส

- เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาจีน

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

 

 

เดือนสิงหาคม / 2561                                                     August/ 2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ส.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6

 

งานกิจกรรมนักเรียน

1 – 2

ส.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

- กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย

 

งานอภิบาลฯ

ภาษาไทย

2 ส.ค.61

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5–6

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

งานกิจกรรมนักเรียน

สังคมศึกษาฯ

3 ส.ค.61

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา   ประจำเดือนสิงหาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน

- นักเรียนรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

งานอภิบาลฯ

งานปกครอง

 

 

งานทะเบียนและวัดผล

3 – 4

ส.ค.61

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานกิจกรรมนักเรียน

8 ส.ค.61

- กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานกิจกรรมนักเรียน

9 ส.ค.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานกิจกรรมนักเรียน

10 ส.ค.61

- วจนพิธีกรรมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ       ในรัชกาลที่ ๙ วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

งานอภิบาลฯและ

สังคมศึกษาฯ

งานปกครอง

10 – 11

ส.ค.61

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานกิจกรรมนักเรียน

12 ส.ค.61

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙

 

13 ส.ค.61

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 

14 ส.ค.61

- นักเรียนซ้อมเพลงเตรียมวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติ  ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

 

 

15 ส.ค.61

- วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติ

ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

- กิจกรรม Day Campนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

งานอภิบาลฯ

 

 

งานกิจกรรมนักเรียน

16 ส.ค.61

- กิจกรรมโมเดลหรรษา

 

คณิตศาสตร์

17 ส.ค.61

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

วิทยาศาสตร์

 

งานปกครอง

17 – 18

ส.ค.61

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

งานกิจกรรมนักเรียน

20 – 21

ส.ค.61

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

- กิจกรรม Skit Contest

สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

20 – 23

ส.ค.61

- กิจกรรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาต่างประเทศ

22 ส.ค.61

- กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

งานกิจกรรมนักเรียน

 

23 ส.ค.61

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

งานแนะแนว

24 ส.ค.61

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

24– 25

ส.ค.61

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

งานกิจกรรมนักเรียน

27 ส.ค.61

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

 

งานปกครอง

27 – 28

ส.ค.61

- กิจกรรมแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

สุขศึกษาฯ

29 ส.ค.61

- กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

งานกิจกรรมนักเรียน

 

29 – 30

ส.ค.61

- กิจกรรม Creative Writing (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6)

 

ภาษาต่างประเทศ

31 ส.ค.61

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- แจกตารางสอบและเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ให้ผู้ปกครอง

งานปกครอง

งานทะเบียนและวัดผล

31ส.ค.–1ก.ย.61

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

งานกิจกรรมนักเรียน

 

 

 

เดือนกันยายน / 2561                                                     September / 2018


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

3 – 4

ก.ย.61

- กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์

ภาษาไทย

4 – 5

ก.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการสังคมฯ

- กิจกรรม Speech Contest

สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

5 – 6

ก.ย.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

6 ก.ย.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานกิจกรรมนักเรียน

7 ก.ย.61

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- กิจกรรมวันคณิตศาสตร์

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนกันยายน และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานอภิบาลฯ

คณิตศาสตร์

 

งานปกครอง

 

 

 

 

 

งานปกครอง

 

10 ก.ย.61

- กิจกรรมประกวดฟันสวยยิ้มใส

 

สุขศึกษาฯ

12 – 14

ก.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)

วิทยาศาสตร์

14 ก.ย.61

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

งานปกครอง

 

 

 

 

 

18 ก.ย.61

- สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

21 ก.ย.61

- ทุกระดับชั้นส่งเอกสารที่ห้องปกครอง ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบสำรวจระเบียบวินัยของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561

·       แบบประเมินยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ  บางนา

ภาคเรียนที่ 1 / 2561

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

 

 

 

งานปกครอง

19 ก.ย.61

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

สุขศึกษาฯ

24 – 28

ก.ย.61

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561

งานทะบียนและวัดผล

28 ก.ย.61

- ตรวจการบันทึกสมุดระเบียนสะสม, แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ      ครั้งที่ 2 / 2561

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 2 / 2561

งานแนะแนว

 

งานแนะแนว

 

เดือนตุลาคม / 2561                                                       October / 2018


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

10 ต.ค.61

- ประกาศผลสอบเฉพาะนักเรียน“สอบไม่ผ่าน” ที่เว็บไซต์โรงเรียน

งานทะบียนและวัดผล

11–12 ต.ค.61

- นักเรียนสอบแก้ผลการเรียน

งานทะบียนและวัดผล

13 ต.ค.61

 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

 

15 ต.ค.61

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

 

23 ต.ค.61

วันปิยมหาราช

 

24 ต.ค.61

- เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561

 

งานการจัดการเรียนการสอน

29 ต.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกเริ่มเรียนคำสอน

- เริ่มดำเนินการพัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

(คัดเลือกพี่ Be ทุกวันจันทร์)

งานปกครอง

30 ต.ค.61

- ติดทำเนียบ พี่ Be หน้าห้องเรียน (ทุกวันอังคาร)

งานปกครอง

31ต.ค.–2 พ.ย.61

- กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน  จังหวัดนครปฐม

งานกิจกรรมนักเรียน

 

 

เดือนพฤศจิกายน / 2561                                                 November / 2018


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 พ.ย.61

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

งานอภิบาลฯ

สุขศึกษาฯ

1–2 พ.ย.61

-  พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิด ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561

งานอภิบาลฯ

2 พ.ย.61

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

งานอภิบาลฯ

งานปกครอง

 

6–7พ.ย.61

- กิจกรรมแววกวี

ภาษาไทย

8 พ.ย.61

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดี

ที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา   ประจำเดือนพฤศจิกายน และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

 

งานปกครอง

 

9 พ.ย.61

- โครงการกีฬาสีประดู่เกมส์

สุขศึกษาฯ

12 – 15

พ.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

งานห้องสมุด

การงานอาชีพฯ

งานกิจกรรมนักเรียน

16 พ.ย.61

- กิจกรรม English  Day

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

 

ภาษาต่างประเทศ

งานปกครอง

21 พ.ย.61

- กิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์

(ประกวดวาดภาพ ทำความดีเพื่อพ่อ)

ศิลปะ

 

22 พ.ย.61

- กิจกรรมวัฒนธรรมสายน้ำงามประเพณีลอยกระทง

- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอย

งานกิจกรรมนักเรียน

การงานอาชีพ

23 พ.ย.61

- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

 

กิจกรรมนักเรียน

งานปกครอง

26พ.ย.61

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

27 พ.ย.61

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

27 – 28

พ.ย.61

- กิจกรรมอ่านออกเสียงสำเนียงไพเราะ

ภาษาไทย

29 พ.ย.61

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

30 พ.ย.61

- กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

งานกิจกรรมนักเรียน

 

 

 

เดือนธันวาคม / 2561                                                     December / 2018


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ธ.ค.61

- วันเอดส์โลก

 

3 ธ.ค.61

- กิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก

- แจกตารางสอบและเนื้อหาการสอบกลางภารเรียนที่ 2/2561

ให้ผู้ปกครอง

สุขศึกษาฯ

งานทะเบียนและวัดผล

3–7 ธ.ค.61

- กิจกรรมนิทรรศการ Art Show

- กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์

- กิจกรรมประกวดการ์ดอวยพรจากวัสดุธรรมชาติ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

การงานอาชีพฯ

4 ธ.ค.61

- วจนพิธีกรรมวอนขอพระพรสำหรับประเทศไทยและผู้เป็นพ่อ

งานอภิบาลฯ

5 ธ.ค.61

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙(วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

 

7 ธ.ค.61

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนธันวาคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานกิจกรรมนักเรียน

งานปกครอง

 

งานปกครอง

 

8 ธ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบเตรียมรับศีลมหาสนิท  ครั้งแรก

งานอภิบาลฯ

9 ธ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก

งานอภิบาลฯ

10 ธ.ค.61

วันรัฐธรรมนูญ

 

11 ธ.ค.61

- สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

12– 18

ธ.ค.61

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบวันที่ 12, 14, 18

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบวันที่ 13, 17

งานทะเบียนและวัดผล

17 ธ.ค.61

- ตรวจการบันทึกสมุดระเบียนสะสม, แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ      ครั้งที่ 3 / 2561

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 3 / 2561

งานแนะแนว

 

งานแนะแนว

20 ธ.ค.61

- วจนพิธีกรรมขอพรพระกุมารและอัญเชิญพระกุมารอวยพรห้องเรียน

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

 

งานอภิบาลฯ

 

21 ธ.ค.61

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ

- กิจกรรม Santa Claus is coming to town

งานอภิบาลฯ

 

25 ธ.ค.61

วันคริสต์มาส

 

31 ธ.ค.61

วันสิ้นปี

 


 เดือนมกราคม / 2562                                                     January / 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ม.ค.62

วันขึ้นปีใหม่

 

3 – 4

ม.ค.62

- พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสปีใหม่ 2562

(นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาปก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ)

งานอภิบาลฯ

4 ม.ค.62

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

8 ม.ค.62

- นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบเตรียมรื้อฟื้นคำสัญญา  แห่งศีลล้างบาป

- นักเรียนรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

งานอภิบาลฯ

 

งานทะเบียนและวัดผล

9 ม.ค.62

- นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

งานอภิบาลฯ

สุขศึกษาฯ

10 ม.ค.62

- กิจกรรมบ้านคุณธรรม

- วันวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานกิจกรรมนักเรียน

ศิลปะ

10 – 11

ม.ค.62

- กิจกรรมแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet

งานห้องสมุด

11 ม.ค.62

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนมกราคม และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

14 – 15

ม.ค.62

- กิจกรรมพูดตามหลักรักษ์ภาษา

 

ภาษาไทย

16 ม.ค.62

วันครูแห่งชาติ

 

18 ม.ค.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

25 ม.ค.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง

ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

 

งานปกครอง

31 ม.ค.62

- แจกตารางสอบและเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ให้ผู้ปกครอง

งานทะบียนและวัดผล

 

 

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ / 2562                                                   February / 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ก.พ.62

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

 

 

 

 

 

งานปกครอง

อ.5 ก.พ.62

วันตรุษจีน

 

6 – 7

ก.พ.62

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานอภิบาลฯ

8 ก.พ.62

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง   ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ทุกระดับชั้นคัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และติดประกาศหน้าห้องเรียน

 

งานอภิบาลฯ

งานปกครอง

 

12 ก.พ.62

- สอบวิชาคำสอนคริสต์ศาสนา

 

งานอภิบาลฯ

15 ก.พ.62

- วจนพิธีกรรมโมทนาคุณนักบุญโยเซฟ

- กิจกรรมศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครูด้วยรักกตัญญู

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อย

 

งานอภิบาลฯ

งานกิจกรรมนักเรียน

งานอภิบาลฯ

 

 

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ / 2562                                                   February/ 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

15 ก.พ.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งเอกสารที่ห้องปกครองตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบสำรวจระเบียบวินัยของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2561

·       แบบประเมินยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ  บางนา

ภาคเรียนที่ 2 / 2561

·       คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

 

 

 

 

 

 

 

งานปกครอง

20 ก.พ.62

- สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

อ.19 ก.พ.62

วันมาฆบูชา

 

18 – 20

ก.พ.62

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน  จังหวัดนครปฐม

งานกิจกรรมนักเรียน

22 ก.พ.62

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ส่งสมุดธนาคารความดีที่ห้องปกครอง ตามรายละเอียดดังนี้

·       แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

·       แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดี

- ตรวจแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ครั้งที่ 4 / 2561

งานปกครอง

 

 

 

 

 

งานแนะแนว

22-28 ก.พ.62

- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561

งานทะเบียนและวัดผล

28 ก.พ.62

- ส่งสมุดระเบียนสะสมคืนห้องแนะแนวเพื่อเตรียมส่งต่อระดับชั้นต่อไป

และส่งแบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือ ครั้งที่ 4 / 2561

 

งานแนะแนว

 

เดือนมีนาคม / 2562                                                               March / 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

9 มี.ค.62

 

- ประกาศผลสอบเฉพาะนักเรียน“สอบไม่ผ่าน” ที่เว็บไซต์โรงเรียน

งานทะเบียนและวัดผล

11– 12

มี.ค.62

- นักเรียนสอบแก้ผลการเรียน

งานทะเบียนและวัดผล

13 มี.ค.62

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

งานการจัดการเรียนการสอน

16 มี.ค.62

- นักเรียนรับผลการเรียน

(ยกเว้น  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

งานทะเบียนและวัดผล

 

 

เดือนเมษายน / 2562                                                              April / 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ส.6 เม.ย.62

วันจักรี

 

8 เม.ย.62

ชดเชยวันจักรี

 

11 เม.ย.62

สิ้นสุดการเรียนภาคฤดูร้อน

งานการจัดการเรียนการสอน

12 เม.ย.62

วันสงกรานต์

 

13 เม.ย.62

วันมหาสงกรานต์

 

14 เม.ย.62

วันครอบครัว

 

15 เม.ย.62

วันเถลิงศก

 

16 เม.ย.62

ชดเชยวันสงกรานต์

 

17 เม.ย.62

ชดเชยวันสงกรานต์

 

 

 

เดือนพฤษภาคม / 2562                                                           May / 2019


วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 พ.ค.62

วันแรงงานแห่งชาติ

 

15 พ.ค.62

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2562

 

ส.18 พ.ค.62

วันวิสาขบูชา

 

จ.20 พ.ค.62

ชดเชยวันวิสาขบูชา