ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

ซื่อตรง

เรียบง่ายบง่าย การงาน

รักเมตตา

กตัญญูรู้คุณ
นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน

(หัวหน้ากลุ่ม)

ประถม
นางนันทา นารถดิลก


นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน


นางประเทือง น้อยดัดมัธยม
นางภาณี คามวัลย์