Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์ วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook


             โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-2361-3719-20, 0-2361-2967 โทรสาร 0-2749-7505 บนพื้นที่ 27 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน 

       Website สถานศึกษา :www.sjb.ac.th

       E-mail :stjoseph.b@gmail.com

       Facebook : www.facebook.com/sjb.ac.th

              แมร์อันนา เดอ เยซู เวอร์บีส อธิการิณีเจ้าคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย มีความประสงค์ให้ก่อสร้างโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เพื่อรับผู้เรียนหญิงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และในเขตปริมณฑลให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

             โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นสถานศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 มีผู้เรียน 650 คน ครู 26 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชัิ้้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมขนาดใหญ่ มัธยมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียนดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

ผู้บริหารสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน

อธิการิณี

ครูใหญ่

1. เซอร์คลารีสส์  เดอ ลากรัว    ศิวะดิตถ์

พ.ศ. 2511 - 2516

เซอร์อัลแบรต์                  ไวอาษา

พ.ศ. 2511 - 2520

2. เซอร์มอนิค  เดอ เยซู          ลิมวิบูลย์

พ.ศ. 2517 – 2519

เซอร์อัลแบรต์                  ไวอาษา

พ.ศ. 2511 - 2520

3. เซอร์อัลแบรต์          ไวอาษา

พ.ศ. 2520

เซอร์อัลแบรต์                  ไวอาษา

พ.ศ. 2511 - 2520

4. เซอร์คลารีสส์  เดอ ลากรัว    ศิวะดิตถ์

พ.ศ. 2521 – 2523

เซอร์ฮองรี                     อ่อนสว่าง

พ.ศ. 2521 - 2524

5. เซอร์มารี  อาเล็กซีส์          มุตธิกุล

พ.ศ. 2524 – 2526

เซอร์แทแรส                       หมั้นทรัพย์

พ.ศ. 2525 - 2527

6. เซอร์โรส เดอ ลังฟังค์  เยซู  เลค

พ.ศ. 2527 – 2529

เซอร์อันตวน                     ศิวะบวร

พ.ศ. 2528 - 2529

7. เซอร์อัลฟองส์          วรศิลป์

พ.ศ. 2530 – 2535

เซอร์อัลฟองส์                    วรศิลป์

พ.ศ. 2530 – 2532

เซอร์เรอเน                      แสงหิรัญ

พ.ศ. 2533

เซอร์อัลฟองส์                    วรศิลป์

พ.ศ. 2534 – 2535

8. เซอร์โปลีน                    ชูวิรัช

พ.ศ. 2536 – 2539

เซอร์โปลีน                   ชูวิรัช

                พ.ศ. 2536 – 2539

9. เซอร์โรส เดอ นีส์             กิจเจริญ

พ.ศ. 2540 – 2545

เซอร์อัจฉรา                       สุภาไวย์

พ.ศ. 2540 – 2544

เซอร์โยวิตา                       สกุลทอง

พ.ศ. 2545

10. เซอร์เรจีนา           ชมไพศาล

พ.ศ. 2546 – 2551

เซอร์เรจีนา                    ชมไพศาล

พ.ศ. 2546 – 2551

11. เซอร์ดอมีนิก เดอ มารี       กิจเจริญ

พ.ศ. 2552 – 2557

เซอร์ดอมีนิก เดอ มารี         กิจเจริญ

พ.ศ. 2552 – 2557

12. เซอร์วาเลนติน               มุ่งหมาย

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

เซอร์วาเลนติน                 มุ่งหมาย

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน


ปรัชญาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือ  มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้


วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  มุ่งสร้างคนดี  รักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล


อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

ซื่อตรง   เรียบง่าย   การงาน   รักเมตตา   กตัญญูรู้คุณ


ชื่อตรง (Regularity) ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรม เที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกงขึดความถูกต้อง

"ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย  ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย  ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย" (ลก 16:10)


เรียบง่าย (Simplicty) อยู่อย่างพอเพียง  มีสมถะพอใจในสิ่งที่ตนมี  สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุขในชีวิตของตน "เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน  รุ้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี" (ฟป 4:11 - 13)


การงาน (Work)  รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  ไม่เลือกงาน  ขยันขันแข็ง  ทุ่มเท  รับผิดชอบ  "พระเจ้าจะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามการงานของเขา" (มธ 16:27)


รักเมตตา (Charity) เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  เสียสละ  แบ่งปัน  มีจิตสาธารณะ "ผู้ที่แสดงความเมตตกรุณาด้วยใจยินดี  จงรักด้วยใจจริง  จงหลีกหนีความชั่ว  จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี  จงรักกันฉันพี่น้อง  จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน  อย่าเฉื่อยชา  จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า  จงชื่นชมในความหวัง"  (รม 12:4 - 13)


กตัญญูรู้คุณ (Gratitude) กตัญญู  ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น  ใส่ใจผู้อื่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา "บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาจงให้เกียรติ


 เอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

จิตใจงาม  ความรู้ดี  (Noble - minded  and  knowledgeable)


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

8. มีจิตสาธารณะ


พันธกิจของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

พันธกิจที่ 1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

พันธกิจที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

พันธกิจที่ 3  พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการทำงาน รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

พันธกิจที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

พันธกิจที่ 7  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจที่ 8  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

พันธกิจที่ 9  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตใจงาม  ความรู้ดี

พันธกิจที่ 10 จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com