ภาษาต่างประเทศ

ครูศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูประถม
นางสาวศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล


นางสาวนวลจันทร์ เกตุโชติ


นางสาววรรัตน์ ธรรมคำสอน


นางสาวสาธิตา กวินนิธิปรีดาครูศิริลักษณ์ ยอดศรี


...


....


....ครูมัธยม
นางสาวปนัดดา หมัดสะและนางนฤมล เพียรเวชนางสาวพัชราพร นนทกานันท์


นางสาวฉันทนา หงส์วนัสรัญญา


ครูทักษพร สามงามยา


ครูนุชนาฏ มุลทา


ครูปิยนุช พรมอินทร์


ครูปัณณธร ศรีสมุทร