Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการ


Welcome to SJB


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา


มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

St.Joseph Bangna

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,925 คน

จำนวนครูชาวไทย 122 คน

ครูชาวต่างชาติ  34 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฏาคม  2560

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 
Search

อดีตในวันนี้
แผนที่ตั้งโรงเรียน

Facebook

นางวัฒนศิริ บุญมี

 (หัวหน้ากลุ่ม)

ประถม
นางสาวศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล


นางสาวนวลจันทร์ เกตุโชติ


นางสาววรรัตน์ ธรรมคำสอน


นางดวงมาลย์ จินดารักษ์


นางสาวสาธิตา กวินนิธิปรีดา


นางสุพนิดา  มณีนาค


มัธยม
นางสาวปนัดดา หมัดสะและนางวัฒนศิริ บุญมี


นางพยงค์ ธนบัตร


นางอัมพร ลออวิไลนางนฤมล เพียรเวชนางสาววิไล ธีรสมบูรณ์นางสาวพรทิพย์ เกตุก้าวหาญกุล


นางสาวพัชราพร นนทกานันท์


นางสาวฉันทนา หงส์วนัสรัญญาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th   

E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com