Get Adobe Flash player

Welcome to SJB


แหล่งการเรียนรู้

แหล่งความรู้


 


Search

อดีตในวันนี้
Login Form

แผนที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กหญิงสิรภัทร สุขวิชัย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสาธกา ทรงจิตสมบูรณ์ เด็กหญิงพิชญา เสรีพัฒนะพล เด็กหญิงอาทิมา ทังสุพานิช สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงปุณยวีร์ เอนะเกษตร เด็กหญิงจิรชญา เผือกนิ่ม เด็กหญิงณัฐณิชา เงินดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกัญชพร เกียรติสุอาภานน์

    

  นางสาวมุกดา มุ่งหมาย

อธิการิณีและผู้อำนวยการ

                    ปรัชญาของคณะฯ และโรงเรียน
"มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้"

                           


คติพจน์  ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน


ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเืมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน      

More →

วิสัยทัศน์ (Vision) 

" ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสัีงคม ดำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสู่สากล "

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

 • ขยัน
 • ประหยัด
 • ความซื่อสัตย์
 • มีวินัย
 • สุภาพ
 • สะอาด
 • สามัคคี
 • มีน้ำใจ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • จงรักภักดีและกตัญญู
 • ซื่อตรง
 • เรียบง่าย
 • ขยันทุ่มเท
 • เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • เชิดชูความเป็นไทย


เอกลักษณ์ของโรงเรียน               

จิตใจงาม  ความรู้ดี

                                                        

                             

ประชาสัมพันธ์

 • ตารางกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส 70 ปี ในหลวงครองราชย์ ปีการศึกษา 2559
 • รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ เรียนในปีการศึกษา 2560  
  • 4 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2559    จำหน่่ายใบสมัครสอบนักเรียนเข้าเรียนใหม่
  • 11 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2559  ยื่นใบสมัคร
  • 20 สิงหาคม 2559                           สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
  • 27 สิงหาคม 2559                           ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  • 24 กันยายน 2559                          มอบตัว
  ผลการประกวดพานดอกไม้ - ธูปเทียน ประจำปีการศึกษา 2559
 • รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก Admission 2559 
 • More →

เซนต์โยเซฟ บางนา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 นักบุญเบอร์นาร์ด กล่าวว่า "แม่พระตระหนักและรักคนที่รักเธอ เธอช่วยทุกคนอยู่แล้ว ที่เข้ามาวอนขอ เป็นต้นผู้ที่สุภาพและบริสุทธิ์"


<<<เวลา กับ โอกาส>>>   

 เวลา” กับ โอกาส”  เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com