รายนามผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
English Program
กรอบยุทธศาสตร์โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู
 
     
 
 
   
  รายชื่อครูทั้งหมด  
  รายชื่อครูประจำชั้น  
  ทำเนียบครและบุคลากรทางการศึกษา  
  ทำเนียบครูต่างประเทศ  
     
     
   
  ภาษาไทย  
  สังคมศึกษา  
  คณิตศาสตร  
  วิทยาศาสตร์  
  ภาษาต่างประเทศ  
  สุขศึกษา พลศึกษา  
  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
  การงานอาชีพและเทคโนโลย  
  บุคลากรทางการศึกษา  
     
     
  นักเรียน จำนวน 2,973 คน     
  ครู 203  คน   
     
     
     
 

 
 

 
  เพลงประจำอาเซียน  
  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  การ์ตูน"ท่องโลกอาเซียน"  
  ธงต่างประเทศ ทุกประเทศทั่วโลก  
     
     
   
   
  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
  ศูนย์คริสศาสนธรรม  
  เพลงคาทอลิก  
  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  
   
  ประวัติคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์  
   คำสอนเรื่องพระวาจาของพระเจ้า  
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 
 
 
 
   
 

รายการแสงธรรม

 
 

รายการ

 
   
 

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 
 

เพลงคาทอลิก

 
 

ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

 
   
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย

 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 
 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก

 
   
     
     
     
 

 

 
     
 

 

 
 

 

 
     
   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
     
     
   
    ปฎิทินการสอบ Gat/Pat  
     
     
       
       
   

 

 
       
   
 
   

 
 

  <<<<<ห้องแนะแนว>>>>>

 
     
     
 
 

 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
Username ::
Password  ::

 
     
 
 
   
   
 

 
   
  500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย  
  แปลเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
  เรียนภาษาจีนออนไลน์  
  แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา  
   
  ส่งการ์ดอวยพรทางอินเทอร์เน็ต  
  ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
  พจนานุกรมออนไลน์  
  ดูเว็บดีดอทคอม  
   
   
   
   
   
  คณิตกลอนสอนสนุก   
     

 
 วันนี้ ::   
 

 

 

      

<<<เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สนใจติดต่อ 02-3613719-20 ต่อ 215 >>>
รับสมัครครูสอนวิชาเคมี 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษม.ปลาย 1 อัตรา ครูจีนสอนม้ธยม 2 อัตรา  สนใจติดต่อฝ่ายบุคลากร
ขออภัยในความไม่สะดวก ลานเอนกประสงค์ปรับปรุงซ่อมแซม รับปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Amitie' ตัวแทนแต่ละห้องที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้มากที่สุด

รายชื่อนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 รายวิชา คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ราคาหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนปิดทำการสอน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เปิด 15 พฤษภาคม 2557

เรียนภาคฤดูร้อน 24 มีนาคม - 23 เมษายน 2557   หยุดสงกรานต์ วันที่ 11-16 เมษายน 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   รุ่น  Amitie’ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง
 / โควตา
 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก

 


ดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานเร็วกว่าเดิมได้ฟรี
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์   2557   
     
     
 

บันได 4 ขั้น 

 
     
 

 
 

 
     
 
 

 
 

...::: อาคารหลังแรกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา :::...

 
 

 
 
  โฉมใหม่ของห้องเรียน    ......ห้องเรียนกลับด้าน  Flipped Classroom

“Flipped Classroom”   หรือ “ห้องเรียนกลับด้าน” เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2556

“ห้องเรียนกลับด้าน” คือการ เรียนวิชาที่บ้านและทำการบ้านที่โรงเรียนหรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้านแล้วนำมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง เกิดทักษะที่เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (วิจารณ์ พาณิช,2556: หน้า 10) ห้องเรียน (Classroom) ที่แต่เดิมเป็นที่สำหรับครูถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนจะถูกเปลี่ยนเป็น พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ (Learning Space) ที่ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากสิ่งที่ได้เรียนมาล่วงหน้า การเรียนรู้แบบนี้นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับการบอกหรือถ่ายทอดเนื้อหาสาระจากครูดังเดิม นักเรียนจะถูกมอบหมายให้ไปอ่านหรือศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆจากสื่อต่างๆเช่น ยูทูป หรือในอินเตอร์เน็ต พอเข้าชั้นเรียนครูไม่ต้องมาบอกแต่จะให้นักเรียนถกเถียง ตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่ให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้า หลังจากนั้นนักเรียนจะลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มโดยมีครูคอยให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัย  การเรียนแบบนี้จะทำให้นักเรียนไม่เกิดความเครียดเพราะได้เรียนเนื้อหามาล่วงหน้ าแล้วมาทำงานร่วมกันในชั้นเรียนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจและมีความสุขในขณะเดียวกันการบ้านที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงตามไปด้วย

 
     
     
 

  แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียน
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเป็นสำหรับกลุ่มงานฯเป็นภาพรวม  7  เรื่อง  ดังนี้
1. อ่านออกทั้งตระกูล
2. เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์
3. พิชิตความดี
4. มีอาชีพทุกคน
5. ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
6. เป็นมิตรเทคโนโลยี
7. ปี พ.ศ. 2558  พร้อมสู่อาเซียน

 
 
 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียนในเครือฯ
 
   
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

 
   
 

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
   
 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

 
   
     

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้

 

 

 
 
เซอร์ดอมีนิก กิจเจริญ 
ผู้อำนวยการ
 
 

บริหารงานโดยคณะเซอร์
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 

 
 

หลักสูตรภาคภาษาไทย หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
 และหลักสูตรเพิ่มเติม>>>
ระดับชั้นมัธยมปลาย
เปิดแผนการเรียน 3 แผน
1. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ

2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
3. แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส – จีน

 
   
   
 

ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
     
 

 

 
   
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าพิธี
มอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 (O-NET)
ปีการศึกษา 2554
 
     
     
 
 
 

 
     
     
 

 
 

 

 
     
     
 

 

 
     
     
     
 

 

 
 

 

 
     
 

 
     
     
 

 
 

 
   
 

 
 

นางสาวนัสรีน  ลิ้มโคราชพันธ์ เหรียญทอง แข่งขัน MOS Olympic Thailand Championship 2014

 
     
     
     
   
  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ไอคิวเวิร์ดอัพ (IQ Word up) เหรียญทอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา  
   
 

นักเรียนรับรางวัลคณิตศาสตร์

 
   
 

นักเรียนรับวุฒิบัตรวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 
   
 

นักเรียนรับวุฒิบัตรวิชาสังคม

 
 

ขอแสดงความยินดีแก่เด็กหญิงนันท์นภัส หัตถ์สุวรรณ ม.3/1 ได้ผลสอบ Pre-Onet ม.ต้น ได้ที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2 ของภาคตะวันออก และที่ 4 ของประเทศ

 
     
 
 
     
     
     
 

 
 

 
 

ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาเคมี 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษม.ปลาย  1 อัตรา ครูจีน สอนมัธยม 2 อัตรา สนใจติดต่อฝ่ายบุคลากร

 
     
 

กิจกรรมของครูย้อนหลัง

 
     
 

 
   
     
   
 

อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม |ดิกชันนารีออนไลน์|ศูนย์กลางบริการภาครัฐ | ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ |สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ |ราคาทองคำ | แปลอังกฤษ – ไทย|ข่าวสารพลังงานไทย | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จส.100  |ข่าวจราจร สวพ.91|ข่าวสารไอที  สวนดุสิตโพล  | ดูดวง

 
     
     
   
 

อัตราแลกเปลี่ยน | ราคาทองคำวันนี้ 
:|ราคา น้ำมันวันนี้
|พยากรณ์อากาศ | ค้นหารหัสไปรษณีย์ :: ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ::เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

 
     
     
 
 
  การจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 
  กระทรวงศึกษาธิการ :: สช::สกสค.:รุสภา
 สพฐ :: สพร
::ครูบ้านนอก.com :ครูไทย.
info
 
     
     
   
 

ช่อง 3 | ช่อง 7 | ช่อง 5 | ช่อง 9 | ช่อง 11
ช่อง ITV | ช่อง UBC

 
     
     
     
 

ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | เดลินิวส์
|
ข่าวสด |คม ชัด ลึก| ผู้จัดการ | ประชาชาติ | แนวหน้า | ฐานเศรษฐกิจ | สยามรัฐ | กรุงเทพธุรกิจ | บางกอกโพสต์ |โพสต์ทูเดย

 
     
     
     
   
   
  Free Java Download  
   
   
   
   
   
   
  CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI  
   
     
   
     
    ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์  
   
   
     
 
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 
  
  E-mail : stjo@sjb.ac.th