รายนามผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
English Program
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู
 
     
 
 
   
  ทำเนียบครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น  
  ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษ  
     
     
   
  ภาษาไทย  
  สังคมศึกษา  
  คณิตศาสตร  
  วิทยาศาสตร์  
  ภาษาต่างประเทศ  
  สุขศึกษา พลศึกษา  
  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
  การงานอาชีพและเทคโนโลย  
  บุคลากรทางการศึกษา  
     
     
 

นักเรียน จำนวน  2939  คน   

 
 

ครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา

 
 

จำวน  150  คน 

 
 

ครูต่างชาติ จำนวน  42  คน 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 
     
   
     
 

 
 

 
  เพลงประจำอาเซียน  
  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
  การ์ตูน"ท่องโลกอาเซียน"  
  ธงต่างประเทศ ทุกประเทศทั่วโลก  
     
     
   
   

 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
  ศูนย์คริสศาสนธรรม  
  เพลงคาทอลิก  
  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  
 

 
 
 
 
   
 

รายการแสงธรรม

 
 

รายการ

 
   
 

ฟังเพลงคาทลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 
 

เพลงคาทอลิก

 
 

ฟังเพลงจากเว็บmy christiansong

 
   
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย

 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 
 

 
 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก

 
   
 

 
 
 
   
   
 

 
   
  แปลเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย  
  เรียนภาษาจีนออนไลน์  
  แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา  
   
  ส่งการ์ดอวยพรทางอินเทอร์เน็ต  
  ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
  พจนานุกรมออนไลน์  
  ดูเว็บดีดอทคอม  
   
   
   
   
   
  คณิตกลอนสอนสนุก   
     

 
 
 วันนี้ ::   
 

ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล   โดยทางโรงเรียนจะนำเงินไปมอบที่สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย

  • เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558  ชดเชย วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย.2558 (ครูอบรม) และวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2558 ชดเชยวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2558 (ปฐมนิเทศผู้ปกครอง)

  • กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ม.1 ม.2 ม.3      
  • รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558    

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6


ดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานเร็วกว่าเดิมได้ฟรี
 

ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (รายการบางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2558

14 พ.ค. 58

เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558

15 พ.ค. 58

-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

18 พ.ค.58

-นักเรียนคาทอลิกเลือกชมรม พบครูสอนคำสอนประจำชั้น
-เริ่มกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองในรูปแบบ ผู้ปกครองอาสา
-เริ่มกิจกรรมด้านพยาบาล
-เริ่มกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง
-เริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
-เริ่มโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
-เริ่มโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
-เริ่มโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนอกสถาบัน
-เริ่มโครงการส่งเสริมแนะแนวในโรงเรียน

19 พ.ค.58

-นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเริ่มเรียนคำสอน
-เริ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
-เริ่มกิจกรรมประเพณีวิถีไทย
-เริ่มโครงงานพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
-เริ่มโครงการปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-เริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
-เริ่มปฐมนิเทศนักเรียนใช้ห้องสมุด

20 พ.ค.58

-นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
-เริ่มกิจกรรมชุมนุม

21 พ.ค.58

-ซ้อมเพลงเตรียมวจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558

22 พ.ค.58

-วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558

25 พ.ค.58

-เริ่มโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
-เริ่มกิจกรรมรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน
-เริ่มกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
-เริ่มกิจกรรม
Morning Exercise
-เริ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
-เริ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬานอกสถานที่
-เริ่มกิจกรรมดนตรีในสวน
-เริ่มกิจกรรมนาฏดุริยางค์สัมพันธ์
-เริ่มกิจกรรมเสริมทักษะทางศิลป์
-เริ่มกิจกรรมดุริยางค์ไทย-สากล
-เริ่มกิจกรรม
SJB  Band
-เริ่มกิจกรรม
Morning Talk
-เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส

-เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาจีน
-เริ่มกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
-เริ่มกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
-เริ่มกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-เริ่มกิจกรรมพี่น้องแบ่งปัน
-เริ่มกิจกรรมสำรวจและค้นหาอาชีพ
-เริ่มโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียน
-เริ่มโครงการ
Wednesday English
-เริ่มโครงการ
One Classroom,One Project

29 พ.ค.58

-กิจกรรมสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
-นักเรียนคาทอลิกซ้อมร้องเพลง

31 พ.ค.58

วันงดสูบบุหรี่โลก

หมายเหตุ :    กิจกรรมแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 
 

 
 

  ขอแสดงความยินดี
ผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 100 คะแนนเต็ม
จากการแข่งขัน Spelling  Bee
ด.ญ. ปณาลี  มกรากร ป.6/5
และ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
จากการแข่งขัน Multi Skills Competition
ด.ญ. ชัญญา  พรหมณีวิรัช ป.6/6
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาค
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 
     
 

บันได 4 ขั้น 

 
     
 

 
 

 
 

<<<<เวลา กับ โอกาส>>>
“เวลา” กับ “โอกาส”
เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา
ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้
จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน

 
 

 
 

 
 

...::: อาคารหลังแรกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา :::...

 
 

 

 
 
เว็บไซต์โรงเรียนในเครือฯ
 
   
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

 
   
 

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
   
 

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

 
   
     

 

 

 

 
   
 

พระวาจา

 
 

“ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้อง
ละอายต่อข่าวดี”(รม 1:16)
 

 
   
 

 
 
เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย 
อธิการิณีและผู้อำนวยการ
 
 

บริหารงานโดยคณะเซอร์
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 
 

 
 

หลักสูตรภาคภาษาไทย หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
 และหลักสูตรเพิ่มเติม  >>>
ระดับชั้นมัธยมปลาย
เปิดแผนการเรียน 3 แผน
1. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ

2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
3. 
แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส – จีน

 
   
   
     
   
 

ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ

 
   
 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก

 
   
 

ผู้แทนโรงเรียนรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
     
 

 
     
 

 

 
 

 

 
     
     
 

 
 

 
   
 

เด็กหญิงชัญญพัชร์  อิทธิเบญจพงศ์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง สสวท.
วิชาวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา

 
   
 

การแข่งขัน Spelling Bee
เด็กหญิงปณาลี  มกรากร ป.6/5 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภูมิภาค

 
   
 

การแข่งขัน Multi Skills Competition
เด็กหญิงชัญญา พรหมณีวิรัช ป.6/6 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เป้นตัวแทนแข่งขันระดับภุมิภาค

 
     
 

 

 
     
     
 

 
 

 
 

รับสมัครครูสอนภาษาจีน
1 อัตรา

 
   
 

24-28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือ รุ่นที่ 15
ณ บ้านผู้หว่าน

 
   
 

ผู้แทนคณะเซอร์และครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

 
 

กิจกรรมของครูย้อนหลัง

 
     
     
   
 

อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม |ดิกชันนารีออนไลน์|ศูนย์กลางบริการภาครัฐ | ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ |สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ |ราคาทองคำ | แปลอังกฤษ – ไทย|ข่าวสารพลังงานไทย | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จส.100  |ข่าวจราจร สวพ.91|ข่าวสารไอที  สวนดุสิตโพล  | ดูดวง

 
     
     
   
 

อัตราแลกเปลี่ยน | ราคาทองคำวันนี้ 
:|ราคา น้ำมันวันนี้
|พยากรณ์อากาศ | ค้นหารหัสไปรษณีย์ :: ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ::เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์

 
     
     
 
 
  การจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 
  กระทรวงศึกษาธิการ :: สช::สกสค.:รุสภา สพฐ :: สพร ::ครูบ้านนอก.com :ครูไทย.info  
     
     
   
 

ช่อง 3 | ช่อง 7 | ช่อง 5 | ช่อง 9 | ช่อง 11 ช่อง ITV | ช่อง UBC

 
     
     
     
 

ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | เดลินิวส์ | ข่าวสด |คม ชัด ลึก| ผู้จัดการ | ประชาชาติ | แนวหน้า | ฐานเศรษฐกิจ | สยามรัฐ | กรุงเทพธุรกิจ | บางกอกโพสต์ |โพสต์ทูเดย

 
     
     
   
   
  Free Java Download  
   
   
   
   
   
   
  CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI  
   
     
   
     
   ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์  
   
 

 
     
     
     
 
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
 
  
  E-mail : stjo@sjb.ac.th