โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาอาศิรวาทเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล อดุลยเดช มหาราช

เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม  2558                  

          ขอก้มกราบถวายบังคมบรมราช 

ขจัดทุกข์  ผดุงสุข ทุกข์เขตคาม  

          พ่อคือศูนย์รวมดวงใจไพร่ฟ้าเขต  

พระราชกิจเพื่อประชาทั่วธานินทร์ 

          ธ ทรงมีทศพิธ ราชธรรม 

ศิลป์คีตา การกีฬา เกียรติก้องไกล  

          โครงการเอกอดุลย์ด้วยทรงห่วง    

ให้ข้าวกล้า ป่างาม มีลำธาร  

          ณ ดิถี ห้าธันวามหาราช  

หกสิบห้าล้านหทัยน้อมสดุดี  

          ขออัญเชิญคุณไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์              

ให้พ่อหลวงของปวงไทยอยู่คู่สกล   

ข้าพระบาทเทิดพระบารมีศรีสยาม

ถวายพรทรงพระนาม “พ่อแห่งแผ่นดิน”

ทั่วประเทศต่างเกลียวกลมสมถวิล

ทุกแคว้นถิ่นสุขร่มเย็นเพ็ญทั่วไทย

ธ เลิศล้ำเปรื่องปรีชาจะหาไหน

ส่องประทีปนำไทยพ้นภัยพาล

เช่นฝนหลวง ชาวนา ไร่ ได้สุขศานต์

สุขสราญ อยู่พอเพียง เยี่ยงวิธี

ประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรี

ให้เจ้าฟ้ามหาจักรียืนนานชนม์

จตุรพิธ พรชัย  จงส่งผล

 องค์ “ภูมิพล” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะเซอร์ คณะครู สมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและพนักงานโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

 • ขยัน
 • ประหยัด
 • ความซื่อสัตย์
 • มีวินัย
 • สุภาพ
 • สะอาด
 • สามัคคี
 • มีน้ำใจ

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • ซื่อตรง
 • เรียบง่าย
 • ขยันทุ่มเท
 • เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
 • จงรักภักดีและกตัญญู
 • สามัคคี
 • มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
                                                         

               

ประชาสัมพันธ์

   More → • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558  “ระดับดีมาก”     
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น ให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพดีมาก ทั้งสามรอบการประเมิน ได้แก่     รอบแรก พ.ศ. 2544 - 2548 รอบสอง พ.ศ. 2549 - 2553 และรอบสาม พ.ศ. 2554 - 2558

ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง     โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน  แมร์อันนา เดอเยซู เจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2511  มีนักเรียนรุ่นแรก 650  คน ครู 26 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชัิ้้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมขนาดใหญ่ มัธยมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียนดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

More →


 • รับสมัครครูสอนวิชาเคมี ม.ปลาย
   1 อัตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com