คณะเซอร์ผู้บริหารโรงเรียน


เซอร์อักแนส 
บุญรักษา ศรีตระกูล 

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร


หัวหน้าฝ่าย


     ฝ่ายบริหารจัดการ


         ฝ่ายบุคลากร


         ฝ่ายวิชาการ


     ฝ่ายกิจการนักเรียน


         ฝ่ายทัพยากรฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม


   ฝ่ายประกันคุณภาพ


         ฝ่ายปกครอง


         ฝ่ายงาน EP