รับสมัคร:ครูผู้สอน

เอกสารการสมัครงาน

  1. ภาพถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  5. - ใบทรานสคิป

    - ใบปริญญาบัตร

  6. เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ชุด
  7. เอกสารสะสมผลงาน (Portfolio) 1 ชุด
  8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)