SJB News 2023

By Saint Joseph Bangna School

ปรัชญาของโรงเรียน มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล                 อัตลักษณ์ของโรงเรียน ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ              
Previous Next