SJB News 2024

By Saint Joseph Bangna School

 • กิจกรรมสุนทรภู่เคียงคู่ภาษาไทย ปีการศึกษา 2567 วันที่ 25-28 มิถุนายน 2567 >>ดูรายละเอียด....
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 >>ดูรายละเอียด....
 • กิจกรรมอัญชลีบูรพาจารย์(พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษาที่ 2567 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 >>ดูรายละเอียด....
 • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 >>คลิก....
 • 📣ประกาศรับสมัครครูผู้สอน >>ดูรายละเอียดการสมัคร.... >>Downloadใบสมัคร....

 • 📢ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 >>ตรวจผลการเรียนคลิก....
 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เฉพาะระดับชั้น ป.1-ป.5 ของปีการศึกษา2566 รับแฟ้มผลการเรียนพร้อมซื้อหนังสือ.. ....
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นักเรียนชั้นป.6ขึ้นม.1, ม.1ขึ้นม.2 , ม.2 ขึ้น ม.3, ม.4ขึ้นม.5และม.5ขึ้นม.6 รับแฟ้มผลการเรียนที่ครูประจำชั้นเดิม ผู้ปกครองไม่ต้องมา แจกผ่านนักเรียน.. ....
 • วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ลาออกมารับแฟ้มผลการเรียน และแบบ ปพ 1.. ....
 • วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารการจบ.. ....
 • 📢ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลต่างๆ ดังนี้ ..ดูรายละเอียด.>>
 • Summer Course 2024 เรียนซัมเมอร์ เริ่มวันที่ 18 มีนาคม - 12 เมษายน 2567 >>>รายละเอียดกิจกรรมมากมาย...
 • กำหนดการรับสมัครนักเรียนภายนอก >>>รายละเอียดการสมัคร...
 • ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566..คลิกตรวจสอบ
 • รายงานประจำปีการศึกษา 2566 >>>ดูรายละเอียดได้...
 • ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 >>>คลิกตรวจสอบ...
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2565.pdf ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • แจ้งประชาสัมพันธ์งาน SJB Open House 2023 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนได้ >>>...
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • กำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา2566 ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • 📢ประกาศวันหยุดเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ก.ค. 2566 พิเศษวันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 2566 เรียนตามปกติ ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • ฺBack To School 1/2023: เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 >>มีรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • 🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test:JLPT) ระดับ N5ดูเพิ่มเติม..
 • 🎅ขอเชิญร่วม กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2022 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 สามารถดูรายละเอียด...
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ดูรายละเอียด.
 • 📣นักเรียนสามารถเช็คตารางสอบ ห้องสอบและที่นั้งสอบTEDETปีการศึกษา2566 >>ได้ที่Linkนี้..
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีนชั้น ม.1-3 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เริ่มเวลา08.00-15.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด....
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีน วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2566 เริ่มเวลา08.00น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด....
 • 📣กำหนดการขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2566/accadamicweb >>ดูรายละเอียด....
 • 📣นักเรียนสามารถทบทวน บทเรียนออนไลน์ได้ >>ดูรายละเอียด....
 • .....
 • การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>ดูรายละเอียด....
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET >>ดูรายละเอียด....
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด.
 • ข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ปรัชญาของโรงเรียน มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล                 อัตลักษณ์ของโรงเรียน ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ              




Previous Next