SJB News 2023

By Saint Joseph Bangna School

 • รายงานประจำปีการศึกษา 2566 >>>ดูรายละเอียดได้...
 • ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 >>>คลิกตรวจสอบ...
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2565.pdf ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • แจ้งประชาสัมพันธ์งาน SJB Open House 2023 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนได้ >>>...
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • กำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา2566 ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • 📢ประกาศวันหยุดเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ก.ค. 2566 พิเศษวันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 2566 เรียนตามปกติ ดูรายละเอียดได้ >>>...
 • ฺBack To School 1/2023: เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 >>มีรายละเอียดเพิ่มเติม..
 • ประกาศผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 .. .
 • 📣ประกาศรับสมัครครูผู้สอน >>ดูรายละเอียดการสมัคร.... >>Downloadใบสมัคร....
 • 🎅พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 23 ธันวาคม 2022 เวลา 08.00น. และเวลา 10.30 น.การแสดงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส
 • 🎅วจนพิธีกรรมขอพรพระกุมาร วันที่ 22 ธันวาคม 2022 เวลา 08.00น. และเวลา 10.00 น.อัญเชิญพระกุมรอวยพรห้องเรียน
 • 🎅ขอเชิญร่วม กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2022 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 สามารถดูรายละเอียด...
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR)ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ดูรายละเอียด.
 • 📢ประกาศผล การสอบเข้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566และกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่.. >>ดูรายละเอียด....
 • 📣นักเรียนสามารถเช็คตารางสอบ ห้องสอบและที่นั้งสอบTEDETปีการศึกษา2565 >>ได้ที่Linkนี้..
 • กำหนดการ กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2565 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 >>ดูรายละเอียด....
 • กิจกรรมอัญชลีบูรพาจารย์(พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษาที่ 2565 วันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ.2565 >>ดูรายละเอียด....
 • หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา >>ดูรายละเอียด....
 • ประกาศข้อปฏิบัติของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน.. >>ดูรายละเอียด....
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีนชั้น ม.1-3 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา08.00-15.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด....
 • 📣กำหนดการฉีดวีคซีน วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา08.00น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา >>ดูรายละเอียด....
 • 📣กำหนดการขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564/accadamicweb >>ดูรายละเอียด....
 • 📣นักเรียนสามารถทบทวน บทเรียนออนไลน์ได้ >>ดูรายละเอียด....
 • .....
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019(COVID19)ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2563 >>ดูรายละเอียด....
 • SJB-Education Platform แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 >>ดูรายละเอียด....
 • การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>ดูรายละเอียด....
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบ O-NET >>ดูรายละเอียด....
 • Research Adstracts บทคัดย่องานวิจัย ดูรายละเอียด.
 • ข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ปรัชญาของโรงเรียน มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งสร้างคนดี รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล                 อัตลักษณ์ของโรงเรียน ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ              
Previous Next