บทเรียนออนไลน์ ประถม 3/G3

แนะนำการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

คลิกที่นี่

คุณครูแนะนำการเข้าสูระบบการเรียนออนไลน์โดยใช้ Appcation Zoom การใช้งาน ข้อปฏิบัติระหว่างเรียน ฯลฯ

วิชาพัฒนาคณิต ป.3

คลิกที่นี่

โดยครูศิริพร คงคาสวัสดิ์

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

คลิกที่นี่

โดย ครูลาวัลย์ ชูประเสริฐ

วิชา สังคมศึกษา

คลิกที่นี่

โดย ครูวรรณวดี

Topic: PE-Prathom 3 (T. Liny)

คลิกที่นี่

Access Passcode: vH%99WM!

วิชาภาษาไทย ป. 3

คลิกที่นี่

เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร

วิชา ประวัติศาสตร์ ป.3

คลิกที่นี่

บุคคลสำคัญของประเทศไทย

Math EAP3 ( T. Ingrid )

คลิกที่นี่

Access Passcode: 5cTwb^#y

วิชาการงาน ป.3

คลิกที่นี่

เรื่อง ของใช้ เป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวัน

วิชาศิลปะ ป.3

คลิกที่นี่

...

วิชานาฏศิลป์ ป.3

คลิกที่นี่

...

website templates