.

.

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

ประจำปีการศึกษา 2562

ST.Joseph Bamg-na Calendar 2019

เดือนพฤษภาคม / 2562                                                           May/2019

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

อ.14 พ.ค. 62

เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

 

พ.15 พ.ค. 62

- เริ่มกิจกรรม Morning Exercise

- เริ่มกิจกรรมแข่งขันกีฬานอกสถานที่

สุขศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ส.18 พ.ค. 62

วันวิสาขบูชา

 

จ.20 พ.ค. 62

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

 

อ.21 พ.ค. 62

- เริ่มกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

- เริ่มกิจกรรมดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียน

- นักเรียนคาทอลิกเริ่มเรียนคำสอน

งานแนะแนว

 

อภิบาลฯ

พ.22 พ.ค. 62

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

- เริ่มกิจกรรมดุริยางค์สากล (ตลอดปีการศึกษา)

- เริ่มกิจกรรมดุริยางค์ไทย (ตลอดปีการศึกษา)

อภิบาลฯ

ศิลปะ

ศิลปะ

พฤ.23 - ศ.24

พ.ค. 62

- กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา

  2562 (สำหรับนักเรียน)

อภิบาลฯ

จ.27 พ.ค. 62

- เริ่มดำเนินการพัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน

  ภาคเรียนที่1/2562  (คัดเลือกพี่ Be ทุกวันจันทร์)

งานปกครอง

พฤ.30 พ.ค. 62

- กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เช้า) 

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (บ่าย)

งานปกครอง

พ.22 - ศ.31

พ.ค. 62

- ปฐมนิเทศนักเรียนใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับชั้น

  ประถมศึกษาปีที่ 1,3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานห้องสมุด

ศ.31 พ.ค. 62

วันงดสูบบุหรี่โลก

- กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เช้า)

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (บ่าย)

 

งานปกครอง

 

เดือนมิถุนายน / 2562                                                             June / 2019

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

จ.3 มิ.ย. 62

- กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เช้า) 

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (บ่าย)

- เริ่มกิจกรรมรักการอ่าน  (ตลอดปีการศึกษา)

- เริ่มกิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์

- เริ่มกิจกรรมนิทรรศการ Art Show (ตลอดปีการศึกษา)

งานปกครอง

 

 

ภาษาไทย

ศิลปะ

ศิลปะ

จ.3 - ศ.7 มิ.ย. 62

- กิจกรรม Project Based Learning

ภาษาต่างประเทศ

อ.4 มิ.ย. 62

- กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เช้า) 

·       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บ่าย)

งานปกครอง

 

พ.5 มิ.ย. 62

วันสิ่งแวดล้อมโลก

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

 

อภิบาลฯ

พฤ.6 มิ.ย. 62

- กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เช้า) 

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บ่าย)

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

งานปกครอง

 

 

อภิบาลฯ

ศ.7 มิ.ย. 62

- กิจกรรมคุณธรรมนำจิต leadership นำใจ

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เช้า) 

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (บ่าย)

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์

  ต้นเดือน

งานปกครอง

 

 

อภิบาลฯ

จ.10 มิ.ย. 62

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนมิถุนายน

  และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

อ.11 มิ.ย. 62

- กิจกรรม Story Telling  (ระดับประถมศึกษา)

ภาษาต่างประเทศ

พ.12 มิ.ย. 62

- กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู

- กิจกรรม Story Telling  (ระดับมัธยมศึกษา)

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

พฤ.13 มิ.ย. 62

- กิจกรรมอัญชลีบูรพาจารย์

กิจกรรมนักเรียน

ศ.14 มิ.ย. 62

- กิจกรรมก้าวที่กล้าประชาธิปไตย

- ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ส่งสมุดธนาคารความดี ที่ห้องปกครอง

สังคมศึกษาฯ

งานปกครอง

 

ส. 15 มิ.ย. 62

สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (เช้า – บ่าย)

วิชาการ

 

พ.19 – ศ.21

มิ.ย. 62

- กิจกรรมแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย

 

งานห้องสมุด

 

 

พฤ.20 มิ.ย. 62

- บ้านคุณธรรม

 

กิจกรรมนักเรียน

 

 

ส. 22 มิ.ย. 62

สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษา (เช้า – บ่าย)

วิชาการ

 

จ.24 มิ.ย. 62

- กำหนดส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

 

อ.25 – พ.26

มิ.ย. 62

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

 

 

พ.26 มิ.ย. 62

วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด

- กิจกรรมวันสุนทรภู่

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

 

ภาษาไทย

สุขศึกษาฯ

 

พ.26 – ศ.28

มิ.ย. 62

- วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

- กิจกรรมค่ายมิตรสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

อภิบาลฯ

กิจกรรมนักเรียน

 

พฤ.27 มิ.ย. 62

- กิจกรรมแววกวี  (ระดับประถมศึกษา)

- แจกตารางสอบ/เนื้อหาการสอบนักเรียนกลางภาคเรียนที่

  1 / 2562

ภาษาไทย

งานทะเบียนและวัดผล

 

ศ.28 มิ.ย. 62

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัย

  ของพระเยซูเจ้า

- กิจกรรมแววกวี  (ระดับมัธยมศึกษา)

อภิบาลฯ

 

ภาษาไทย

 

 

เดือนกรกฎาคม / 2562                                                          July / 2019

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

จ.1 ก.ค. 62

- กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

กิจกรรมนักเรียน

อ.2 ก.ค. 62

- เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส (ตลอดปีการศึกษา)

ภาษาต่างประเทศ

พ.3 ก.ค. 62

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

กิจกรรมนักเรียน

พฤ.4 ก.ค. 62

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4

กิจกรรมนักเรียน

ศ.5 ก.ค. 62

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์

   ต้นเดือน

อภิบาลฯ

ส.6 ก.ค. 62

- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 1 – 2

อภิบาลฯ

จ.8 ก.ค. 62

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนกรกฎาคม

  และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

อ.9 ก.ค. 62

- กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา (ระดับประถมศึกษา)

- เริ่มกิจกรรมพัฒนาภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

อ.9 - ศ.12 ก.ค. 62

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด

พ.10 ก.ค. 62

- กิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรา (ระดับมัธยมศึกษา)

ภาษาไทย

พฤ.11 ก.ค. 62

- บ้านคุณธรรม

- กิจกรรม Acrostic  Poem  Contest (ระดับประถมศึกษา)

กิจกรรมนักเรียน

ภาษาต่างประเทศ

ศ.12 ก.ค. 62

- กิจกรรม Acrostic  Poem  Contest (ระดับมัธยมศึกษาศึกษา)

- กิจกรรมเทียนธรรมนำทาง  (แห่เทียนจำนำพรรษา)

ภาษาต่างประเทศ

สังคมศึกษาฯ

ศ.12 - ส.13 ก.ค. 62

- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 4 - 6

อภิบาลฯ

จ.15 ก.ค. 62

- กิจกรรมคณิตใสๆในธรรมชาติ

- กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อ.16 ก.ค. 60

วันอาสาฬหบูชา

 

พ.17 ก.ค. 60

วันเข้าพรรษา

 

พฤ.18 ก.ค. 62

- กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  (ระดับมัธยมศึกษา)

วิทยาศาสตร์

ศ.19 ก.ค. 62

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

- วจนพิธีกรรมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

  บดิทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10

สังคมศึกษาฯ

 

อภิบาลฯ

จ.22 - ศ.26

ก.ค. 62

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562

 

งานทะเบียนและวัดผล

อา.28 ก.ค. 62

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

จ.29 ก.ค. 62

- หยุดชยเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10- วันภาษาไทยแห่งชาติ

 

อ.30 ก.ค. 62

- กิจกรรมวันภาษาไทย

- กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  (ระดับประถมศึกษา)

ภาษาไทย

อ.30 ก.ค. 62

- กิจกรรม Multi  Skills  Competition

  (ตั้งแต่วันที่  30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562)

ภาษาต่างประเทศ

พ.31 ก.ค. 62

- กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  (ระดับมัธยมศึกษา)

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2

ภาษาไทย

กิจกรรมนักเรียน

 

 

เดือนสิงหาคม / 2562                                                        August / 2019

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

 

พฤ.1 ส.ค. 62

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4

- เริ่มกิจกรรมประกวดวาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์

  (ตลอดปีการศึกษา)

กิจกรรมนักเรียน

ศิลปะ

 

ศ.2 ส.ค. 62

- กำหนดส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

 

ศ.2 - ส.3 ส.ค. 62

- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

อภิบาลฯ

 

จ.5 ส.ค. 62

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนสิงหาคม

  และติดประกาศหน้าห้องเรียน

- กิจกรรม Creative Writing  (ระดับประถมศึกษา)

งานปกครอง

 

ภาษาต่างประเทศ

 

อ.6 ส.ค. 62

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6

กิจกรรมนักเรียน

 

พ.7 ส.ค. 62

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

- กิจกรรม Creative Writing  (ระดับมัธยมศึกษา)

กิจกรรมนักเรียน

ภาษาต่างประเทศ

 

พฤ.8 ส.ค. 62

- กิจกรรมโมเดลหรรษา

- บ้านคุณธรรม

คณิตศาสตร์

กิจกรรมนักเรียน

 

ศ.9 ส.ค. 62

- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

- วจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

- นักเรียนรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562

 

สังคมศึกษาฯ

 

อภิบาลฯ

 

งานทะเบียนและวัดผล

 

ศ.9 - ส.10

ส.ค. 62

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 6

กิจกรรมนักเรียน

 

จ.12 ส.ค. 62

วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)

 

 

อ.13 - พ.14

ส.ค. 62

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

 

พ.14 ส.ค. 62

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

สังคมศึกษาฯ

 

พฤ.15 ส.ค. 62

- วันวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย

  และวิญญาณ

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระ

  รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อภิบาลฯ

 

 

งานแนะแนว

ศ.16 ส.ค. 62

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศ.16 - ส.17

ส.ค. 62

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษา

  ปีที่ 1

กิจกรรมนักเรียน

อา.18 ส.ค. 62

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

จ.19 ส.ค. 62

- กิจกรรม Skit Contest  (ระดับประถมศึกษา)

ภาษาต่างประเทศ

อ.20 ส.ค. 62

- กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมนักเรียน

พ.21 ส.ค. 62

- กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมนักเรียน

พฤ.22 ส.ค. 62

- กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- กิจกรรม Skit Contest  (ระดับมัธยมศึกษา)

กิจกรรมนักเรียน

ภาษาต่างประเทศ

ศ.23 - 24

ส.ค. 62

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 5

กิจกรรมนักเรียน

จ.26 - ศ.30

ส.ค. 62

- กิจกรรมแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

สุขศึกษาฯ

พ.28 ส.ค. 62

- กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

กิจกรรมนักเรียน

ศ.30 ส.ค. 62

- กำหนดส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

งานปกครอง

ศ.30 - ส.31

ส.ค. 62

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษา

  ปีที่ 2

กิจกรรมนักเรียน

 

เดือนกันยายน / 2562                                                   September / 2019

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

จ.2 ก.ย. 62

- กิจกรรม Speech Contest  (ระดับประถมศึกษา)

ภาษาต่างประเทศ

อ.3 ก.ย. 62

- วันวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

                                        วัฒนธรรม

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- แจกตารางสอบ/เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562

 

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

 

ภาษาต่างประเทศ

งานทะเบียนและวัดผล

พ.4 ก.ย. 62

- กิจกรรม Speech Contest  (ระดับมัธยมศึกษา)

- กำหนดส่งรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่พอ

  (หมดสิทธิ์สอบ)

ภาษาต่างประเทศ

งานทะเบียนและวัดผล

พ.4 – พฤ.5 

ก.ย. 62

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

พฤ.5  ก.ย. 62

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศ.6 ก.ย. 62

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

- กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ (ระดับประถมศึกษา)

อภิบาลฯ

ภาษาไทย

ศ.6 – ส.7 

ก.ย. 62

- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษา

  ปีที่ 3

กิจกรรมนักเรียน

จ.9 ก.ย. 62

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนกันยายน

  และติดประกาศหน้าห้องเรียน

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

งานปกครอง

 

สุขศึกษาฯ

จ.9 ก.ย. 62

- ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตาม CEFR. ของนักเรียนระดับชั้น

  ประถมศึกษาปีที่ 6 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น

  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ก.ย. 2562)

วิชาการ

 

 

อ.10 ก.ย. 62

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมและความรู้

สังคมศึกษาฯ

พ.11 ก.ย. 62

- กิจกรรมเขียนสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ (ระดับมัธยมศึกษา)

ภาษาไทย

พฤ.12 ก.ย. 62

- บ้านคุณธรรม

กิจกรรมนักเรียน

จ.16 ก.ย. 62

สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562

 

งานทะเบียนและวัดผล

จ.23 – ศ.27

 ก.ย. 62

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562

งานทะเบียนและวัดผล

 

เดือนตุลาคม / 2562                                                       October / 2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ศ.4 ต.ค. 62

- ประกาศผลเฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

  * ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน

งานทะเบียนและวัดผล

จ.7 ต.ค. 62

- นักเรียนสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่าน

งานทะเบียนและวัดผล

อา.13 ต.ค. 62

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

 

จ.14 ต.ค. 62

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

 

พฤ.24 ต.ค. 62

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 62

วิชาการ

พ.23 ต.ค. 62

วันปิยมหาราช

 

ส.26 ต.ค. 62

- ผู้ปกครองรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562

งานทะเบียนและวัดผล

จ.28 ต.ค. 62

- เริ่มดำเนินการพัฒนาวินัยโดยใช้ภาวะผู้นำนักเรียน

  ภาคเรียนที่ 2 / 2562 (คัดเลือกพี่ Be ทุกวันจันทร์)

งานปกครอง

อ.29 - พ.30

ต.ค. 62

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

พฤ.31 ต.ค. 62

- พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562

อภิบาลฯ

 

เดือนพฤศจิกายน / 2562                                               November / 2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ศ.1 พ.ย. 62

- พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสเปิดภาคเรียนที่

  2 / 2562

อภิบาลฯ

พฤ.7 พ.ย. 62

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือน

  พฤศจิกายนและติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

 

ศ.8 พ.ย. 62

- กีฬาสีประดู่เกม

สุขศึกษาฯ

จ.11 พ.ย. 62

วันลอยกระทง

- กิจกรรมวัฒนธรรมสายน้ำ  งามประเพณีลอยกระทง

- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอย

- กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานของนักเรียนระดับชั้น

  ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  (ตั้งแต่วันที่ 11 – 14  พ.ย. 2562)  

 

กิจกรรมนักเรียน

การงานอาชีพฯ

งานห้องสมุด

พ.13 – ศ.15 

พ.ย. 62

- กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมนักเรียน

 อ.19 พ.ย. 62

- กิจกรรมอ่านออกเสียงสำเนียงไพเราะ (ระดับประถมศึกษา)

ภาษาไทย

พ.20 พ.ย. 62

- กิจกรรมอ่านออกเสียงสำเนียงไพเราะ (ระดับมัธยมศึกษา)

ภาษาไทย

พฤ.21  พ.ย. 62

- บ้านคุณธรรม

กิจกรรมนักเรียน

จ.25 พ.ย. 62

- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

- กำหนดส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

กิจกรรมนักเรียน

งานปกครอง

พฤ.28 พ.ย. 62

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

- กิจกรรมวันเอดส์โลก (การเดินรณรงค์วันเอดส์โลกในชุมชน)

- แจกตารางสอบ/เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2562

คณิตศาสตร์

สุขศึกษาฯ

งานทะเบียนและวัดผล

ศ.29 พ.ย. 62

- กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

 

กิจกรรมนักเรียน

 

ส.30 พ.ย. 62

- กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้ประถมศึกษาปีที่ 3

อภิบาลฯ

 

เดือนธันวาคม / 2562                                                    December / 2018

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

อา.1 ธ.ค. 62

วันเอดส์โลก

- นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  รับศีลมหาสนิทครั้งแรก

 

อภิบาลฯ

จ.2 ธ.ค. 62

- กิจกรรมวันเอดส์โลก

- กิจกรรมนำเสนอผลงานด้วยสื่อดิจิทัล

  (ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธ.ค. 2562)

สุขศึกษาฯ

การงานอาชีพฯ

พ.4 ธ.ค. 62

วจนพิธีกรรมวอนขอพระพรสำหรับประเทศไทยและผู้เป็นพ่อ

อภิบาลฯ

พฤ.5 ธ.ค. 62

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ)

 

ศ.6 ธ.ค. 62

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนธันวาคม

  และติดประกาศหน้าห้องเรียน

- กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์

งานปกครอง

 

การงานอาชีพฯ

จ.9 ธ.ค. 62

- กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุ

  (ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ธ.ค. 2562)

การงานอาชีพฯ

อ.10 ธ.ค. 62

วันรัฐธรรมนูญ

 

พฤ.12 ธ.ค. 62

- บ้านคุณธรรม

กิจกรรมนักเรียน

จ.16 - ศ.20

ธ.ค. 62

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2562

 

งานทะเบียนและวัดผล

จ.23 ธ.ค. 62

วจนพิธีกรรมขอพรพระกุมารโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ

และอัญเชิญพระกุมารอวยพรตามห้องเรียน

อภิบาลฯ

อ.24 ธ.ค. 62

- พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระกุมารสำหรับครูโอกาส

  วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

- นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช

  พระคริสตสมภพ

อภิบาลฯ

 

อภิบาลฯ

อ.25 ธ.ค.62

วันคริสต์มาส

 

อ.31 ธ.ค.62

วันสิ้นปี

 

 

เดือนมกราคม / 2563                                                       January / 2020

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.1 ม.ค. 63

วันขึ้นปีใหม่

 

ศ.3 ม.ค. 63

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

จ.6 – อ.7

ม.ค. 63

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระโอกาสปีใหม่ 2563

อภิบาลฯ

อ.7 ม.ค. 63

- ครูประจำชั้นแจกแฟ้มรายงานประจำตัวนักเรียน

  (ผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2562)

- กิจกรรมพูดตามหลักรักษ์ภาษา

  (ระดับชั้นประถมศึกษา)

- วันวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นิทรรศการ Art Show)

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

       

งานทะเบียนและวัดผล

ภาษาไทย

 

ศิลปะ

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พ.8 ม.ค. 63

- กิจกรรมพูดตามหลักรักษ์ภาษา

  (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ภาษาไทย

 

สุขศึกษาฯ

พฤ.9 – ศ.10

ม.ค. 63

- กิจกรรมแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet

  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 ม.ค. 2563)

งานห้องสมุด

ศ.10 ม.ค. 63

- กำหนดส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนมกราคม

  และติดประกาศหน้าห้องเรียน

งานปกครอง

พ.15 ม.ค. 63

- วจนพิธีกรรมขอพรพระสำหรับคุณครู  เนื่องในโอกาส

  วันครูแห่งชาติ

อภิบาลฯ

พฤ.16ม.ค.63

วันครูแห่งชาติ

 

อ.21 – พ.22

 ม.ค. 63

- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบ

  เตรียมรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

อภิบาลฯ

 

พฤ.23ม.ค.63

- บ้านคุณธรรม

กิจกรรมนักเรียน

พฤ.30 ม.ค. 63

- แจกตารางสอบ/เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2562

งานทะเบียนและวัดผล

 

เดือนกุมภาพันธ์ / 2563                                                   February / 2020

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

จ.3 ก.พ. 63

- กำหนดส่งรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่พอ (หมดสิทธิ์สอบ)

งานทะเบียนและวัดผล

จ.3 - พ.5

ก.พ. 63

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมนักเรียน

พ.5 - พฤ.6

ก.พ. 63

- นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป

อภิบาลฯ

ศ.7 ก.พ. 63

- กำหนดส่งแฟ้มเอกสารพี่ Be ที่ห้องปกครอง

- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

งานปกครอง

อภิบาลฯ

ส.8 ก.พ. 63

วันมาฆบูชา

 

จ.9 ก.พ. 63

ชดเชยวันมาฆบูชา

 

พฤ.13 ก.พ. 63

วจนพิธีกรรมโมทนาคุณนักบุญโยเซฟ

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

    วัดน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

อภิบาลฯ

 

ศ.14 ก.พ. 63

- กิจกรรมศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครูด้วยรักกตัญญู

- คัดเลือกยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  และติดประกาศหน้าห้องเรียน

กิจกรรมนักเรียน

งานปกครอง

 

จ.17 ก.พ. 63

สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2 / 2562

งานทะเบียนและวัดผล

จ.24 – ศ.27

 ก.พ. 63

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2562

งานทะเบียนและวัดผล

ศ.28 – ส.29

 ก.พ. 63

SJB  Family  Night  2019

 

 

เดือนมีนาคม / 2563                                                           March / 2020

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ศ.6 มี.ค. 63

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

งานทะเบียนและวัดผล

จ.9 – อ.10

มี.ค. 63

- นักเรียนสอบแก้ตัว

งานทะเบียนและวัดผล

พ.11 มี.ค. 63

 

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563

 

ส.21 มี.ค. 63

- นักเรียนทุกระดับชั้นรับรางวัลวุฒิบัตร / เกียรติบัตร

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 รับผลการเรียน

  จำหน่ายแบบเรียน (ตามอาคารต่างๆ)

วิชาการ

งานทะเบียนและวัดผล

 

เดือนเมษายน / 2563                                                            April / 2020

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ศ.3เม.ย.63

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  รับเอกสารจบการศึกษา  (ปพ.1)

งานทะเบียนและวัดผล

จ.6เม.ย. 63

วันจักรี

 

พฤ.9เม.ย63

วันสิ้นสุดของการเรียนภาคฤดูร้อน

 

จ.13เม.ย 63

วันมหาสงกรานต์

 

อ.14เม.ย63

วันครอบครัว

 

พ.15เม.ย63

วันเถลิงศก

 

 

เดือนพฤษภาคม / 2563                                                          May / 2020

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ศ.1 พ.ค. 63

วันแรงงานแห่งชาติ

 

พ.6 พ.ค. 63

วันวิสาขบูชา

 

พฤ.14พ.ค.63

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563

 

 

*** หมายเหตุ: กำหนดการต่างๆ วันและเวลา อาจมีการเปลี่ยนได้ ***