นักเรียนได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

เด็กหญิงณัฐจิรา  พุทธธรรมวงศ์ ชั้นป.6/2

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

.วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6

 

20180327161834

เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทิพย์สุข  ป.6/3

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

.วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6

เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ  .6/5

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

.วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6

เด็กหญิงลฏาภา  หล่อวิจิตร  G 6/1

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

.วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6

เด็กหญิงชนารดี  แสวงศรี  G 6/2

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

.วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6

เด็กหญิงแพรพิไล  เครือวัน  G 6/1

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6

เด็กหญิงลลิตา โชคสุนทสุทธิ์  .3/3

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3

นางสาวพชิรา แซ่เตียว  .6/2

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.6

นางสาวจิรภัทร์ กังพานิชกุล  .6/3

ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนนจากการสอบ  O-NET

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.6