Get Adobe Flash player

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กหญิงสิรภัทร สุขวิชัย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสาธกา ทรงจิตสมบูรณ์ เด็กหญิงพิชญา เสรีพัฒนะพล เด็กหญิงอาทิมา ทังสุพานิช สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงปุณยวีร์ เอนะเกษตร เด็กหญิงจิรชญา เผือกนิ่ม เด็กหญิงณัฐณิชา เงินดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกัญชพร เกียรติสุอาภานน์ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงานคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

 • ขยัน
 • ประหยัด
 • ความซื่อสัตย์
 • มีวินัย
 • สุภาพ
 • สะอาด
 • สามัคคี
 • มีน้ำใจ

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • ซื่อตรง
 • เรียบง่าย
 • ขยันทุ่มเท
 • เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
 • จงรักภักดีและกตัญญู
 • สามัคคี
 • มีวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
                                                           

               

ประชาสัมพันธ์

   More →ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง     โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน  แมร์อันนา เดอเยซู เจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2511  มีนักเรียนรุ่นแรก 650  คน ครู 26 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชัิ้้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมขนาดใหญ่ มัธยมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียนดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

More →


 • รับสมัครครูสอนวิชาเคมี ม.ปลาย
   1 อัตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com