Get Adobe Flash player

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กหญิงสิรภัทร สุขวิชัย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสาธกา ทรงจิตสมบูรณ์ เด็กหญิงพิชญา เสรีพัฒนะพล เด็กหญิงอาทิมา ทังสุพานิช สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงปุณยวีร์ เอนะเกษตร เด็กหญิงจิรชญา เผือกนิ่ม เด็กหญิงณัฐณิชา เงินดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกัญชพร เกียรติสุอาภานน์
ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงานวิสัยทัศน์ (Vision) 

" ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสัีงคม ดำรงความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสู่สากล "

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

 • ขยัน
 • ประหยัด
 • ความซื่อสัตย์
 • มีวินัย
 • สุภาพ
 • สะอาด
 • สามัคคี
 • มีน้ำใจ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียน
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักความเป็นไทย
 • มีจิตสาธารณะ"มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้"

ประวัติของโรงเรียน

การก่อตั้ง    โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  107  (ซอยแบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเืมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นที่ 27 ไร่
1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกับที่ดินจัดสรรของทหารเรือและของกรมพัฒนาชุมชน  
                      

More →

                                                           

               

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 75  ม.9  ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-361-3719-20 แฟกซ์ 02-749-7505  http://www.sjb.ac.th E-mail. stjo@sjb.ac.th , stjoseph.b@gmail.com